1. Anjeli a Ja

Anjeli a Ja

angel072

Ajooojte

03. 07. 2009

angel8Volám sa Angie a budeme sa tu stretávať pri článkoch o anjelikoch, tarote, duchoch i mnohom ďalšom … Ak sa zamyslím nad svojim životom, môžem kľudne povedať, že od narodenia až doposiaľ ma sprevádzajú anjeli a to ako nebeský i tzv.: „ľudský anjeli“, čiže anjeli v ľudskej podobe. Preto som sa rozhodla písať Vám i o nich. Budem sa Vám snažiť vždy pripraviť niečo zaujímavé… A zároveň dúfam, že sa Vám to bude aj páčiť …

Začneme o anjelikoch … tému Vám už pripravujem …

Angeológia  

V téme “ANJELI a JA”  sa budem venovať angeológii v širšom merítku. Ide o náuku o anjeloch a archanjeloch. Slovo anjel, v latinčine „ angelus“, je vlastne pôvodné slovo, ktoré pochádza z bájnej Atlantídy. Aj v Egypte sa veľmi často používalo slovo

„Agn“ … veľmi často je spájané s Egyptom, pretože tu ho môžete vidieť veľmi často vyobrazené. „Ankh“ v preklade znamená „kľúč k  životu“. K tomuto slovu je priradená koncovka „el“, ktorá v preklade znamená „božie svetlo“.


O ANJELOCH

3 07 2009

19656395“Obráťte sa na svojich anjelov s prosbou o duchovné vedenie, útechu a inšpiráciu”

ANJELI V TRADIČNOM CHÁPANÍ

Hinduizmus pozná devov, polobožských duchov slúžiacich najvyšším bytostiam. V budhizme nájdeme bóthisattvov, nie duchov ako takých, zdokonalených ľudí, ktorí odďaľujú vstup do nirvány, aby pomohli ostatným vymaniť sa zo sféry hmoty. Úloha, ktorú spĺňali božstvá pohanských panteónov, sa dá porovnať so všeobecným chápaním roly anjelov. Predstava strážnych anjelov – duchov sprevádzajúcich ľudí po celý život – je možno najstaršou predstavou o anjeloch a vyskytuje sa vo všetkých vyspelých kultúrach. Budeme sa tu zaoberať najmä ezoterickými a ortodoxnými anjelskými tradíciami vo veľkých semitských náboženstvách – v judaizme, kresťanstve a islame, ktoré majú prapôvod v starších tradíciách Babylončanov, zoroastristov, Asýrčanov a Chaldejcov. Anjel má v nich podporu okrídleného ducha sprostredkujúceho spojenie medzi nebom a zemou. Nedávny vzostup záujmu o anjelov spojil tradičné chápanie s filozofiou Nového veku a vytvoril predstavu anjelov ako čisto duchovných bytostí schopných prejaviť sa akýmkoľvek spôsobom. Anjelov stvoril Božský zdroj, aby udržiavali svetlo stvorenia, a možno ich požiadať, aby nám pomáhali vo všetkých oblastiach nášho života a prihovorili sa za nás u Stvoriteľa.


NÁUKA O ANJELOCH

Z vedeckého pohľadu je angeológia (náuka o anjeloch) veľmi zložitým odborom. Hoci existuje mnoho protichodných systémov, ktoré v priebehu storočí vytvorili mystici a teológovia, majú pozoruhodne veľa podobných čŕt. Niektorými aspektmi sa podrobne zaoberajú odborné práce: na nadviazanie spojenia s anjelskou ríšou však stačí pochopiť základné zásady týkajúce sa hierarchie a postavenia anjelov a oboznámiť sa s tými najvýznamnejšími spomedzi nich.


15EXISTENCIA ANJELOV

Záhadný život, uprostred ktorého sme sa ocitli, je dlhou a často ťažkou cestou. No ak prijmeme myšlienku, že vesmír nie je zlý a životné skúsenosti sú v konečnom dôsledku pozitívne, potom nebudeme dlho blúdiť. Anjeli sú tu na to, aby nám pomáhali: „Stačí ich o to požiadať“. To si , samozrejme vyžaduje vieru. Ak s nimi chcete nadviazať spojenie, musíte uveriť v ich existenciu. V prípade, že nedokážete prijať skutočnosť, že Boh stvoril anjelov, aby udržiavali vesmír a pomáhali ľuďom (čo je tradičný názor), azda uvítate hľadať iné vysvetlenie.


RÔZNE NÁZORY

Emmanuel Swedenborg, vizionár žijúci v 18. storočí tvrdil, že anjeli sú zdokonalení muži a ženy (podobne ako budhistickí bóthisattvovia): „Nejestvuje nijaký anjel… ktorý bol stvorený ako anjel, a nijaký diabol, ktorý bol stvorený ako anjel svetla a neskôr vyhostený do pekla. Všetci obyvatelia nebies i pekla majú pôvod v ľudskej rase.“ Jungovský pohľad ponúka vysvetlenie, že anjeli sú silné psychologické archetypy, ktoré dnes existujú vďaka tomu, že v ne ľudia po tisícročia verili. Naopak však s nimi nadviaže kontakt srdce človeka, a nie jeho rozumová myseľ. Často si kladieme otázku: „Ak sú tu anjeli na to, aby nám pomáhali, prečo si o to musíme žiadať???“ Odpoveďou je, že anjeli nedokážu ovplyvniť našu slobodnú vôľu. Ak sa nebudeme chcieť s nimi spojiť, zostanú iba abstraktnou predstavou. Či už v anjelov veríme, alebo máte o ich existencii pochybnosti, nasledujúce články, ktoré budem písať prinesú fascinujúce odhalenia o ich pôsobení medzi ľuďmi. Spoznáte v nich niekoľko najznámejších anjelov a naučíte sa vykonávať jednoduché obrady vrátane modlitieb, aby ste ich prizvali do svojho života.


9c77925b088a5935126bbb7b46919fe9_webANJELI PÔVOD A HIERARCHIA

Podľa tradície Boh stvoril anjelov na druhý deň stvorenia. Ich úlohou je pomáhať pri všetkých viditeľných javoch vo vesmíre. Neboli však stvorení na to aby, všetci plnili tú istú úlohu. V nasledujúcich častiach sa oboznámite s hierarchiou anjelov, ako aj s najobľúbenejšími a najdôležitejšími osobnosťami anjelskej ríše.


PODSTATA ANJELOV

Skôr než začneme skúmať tradičný pôvod anjelov, mali by sme sa pokúsiť odpovedať na základnú otázku: Čo je anjel…??? Poznáme veľa definícií, najdôležitejšia je tá, že anjel je čisto duchovná bytosť obdarená rozumom a schopná nadobudnúť telesnú podobu.


VLÁDA ANJELOV

Na rozdiel od ľudí a všetkých druhov zvierat na zemi sa anjeli nevyvinuli vďaka evolúcii. Zrodili sa dokonalí, plne schopní vykonávať svoje funkcie. Priznáva sa im však schopnosť učiť sa zo skúseností z pozorovania vývoja vesmíru. Anjeli riadia všetko. Ich cieľom je udržať v chode celý stvorený svet. Za každým druhom živočícha, rastliny či minerálu stojí anjelská inteligencia a rovnako to platí aj o planétach, hviezdach a vetre. Na anjelov sa nevzťahujú obmedzenia času a priestoru, pohybujú sa rýchlosťou vyššou ako svetlo – môžu byť kedykoľvek v okamihu, keď si to zaželajú, a môžu prijať akúkoľvek podobu. Hoci z reprodukčného hľadiska nie sú ani mužmi, ani ženami, z energetického hľadiska majú tendenciu prikláňať sa k jednému či druhému pólu. Anjeli dostali pri stvorení slobodnú vôľu, no väčšina z nich sa tohto daru zriekla, lebo zbožňovali svojho Stvoriteľa. Kto potrebuje slobodnú vôľu, keď sa môže pripojiť k všemilujúcemu, Bohu?


SVETLO a TMA

Hildegarda z Bingenu, benediktínska abatiša z nemeckého Porýnia a jedna z najväčších osobností 12. storočia, sa vyjadrila, že anjeli sú šťastní, keď môžu slúžiť ľudstvu a ochraňovať ho, pretože ich ohromuje:

„Všetci anjeli žasnú nad ľuďmi, ktorí sú vďaka svojim zbožným skutkom odetí do neuveriteľne nádherného rúcha. Anjeli bez tela sú iba chválou Boha, no ľudia vybavení telom sú jeho oslavou: preto anjeli chvália ľudské činy.“

Poslaním anjelov je slúžiť Bohu a oslavovať ho. Ochrana, ktorú nám tak ochotne poskytujú, sa zameriava proti úkladom padlých anjelov, teda tých, ktorí si zachovali slobodnú vôľu. Všetko moc a sláva chceli strhnúť na seba – netúžili slúžiť, ale dychtili po tom, aby im slúžili iní. Arogancia a závisť zavinili ich pád: stali sa z nich diabli, démoni či zlí duchovia. Skrývajú sa v temnotách a ich jediným cieľom je narúšať vesmírny súlad. Preto je celé ľudstvo súčasťou veľkého boja medzi svetlom a tmou, láskou a nenávisťou. Ako však tento príbeh začal???


26ZAČALO SA TO STVORENÍM

Iste viete, že veľké svetové náboženstvá rozprávajú príbeh o stvorení. Popisujú to ako: po výbuchu tvorivej sily z istej ríše vznikol vesmír v takej podobe, ako ho poznáme. Hlavným prameňom židovskej mystickej tradície a najbohatším zdrojom anjelskej náuky je KABALA v ktorej sa nachádza prekrásna až podmanivá verzia príbehu o stvorení. Z knihy GENEZIS rozvádza udalosti, ktoré tvoria paralelu modernej vedeckej teórie. Opisuje Boha ako Božského Ducha, ktorý je všemohúci, nehmotný a nedefinovateľný a ktorý sa nachádza uprostred niečoho. Rozhodnutím „Jediného“ prejaviť sa v hmote, táto jeho samotná myšlienka stvorila svetlo. Takto Boh oddelil svetlo od tmy a tým vznikla prvá protikladnosť. Hmotný vesmír a jeho protikladnosti – svetlo – tma, mužský a ženský princíp a vďaka tomuto rozdelenie sa z „Jediného“ stali „Dvaja“.

Boh ako „Dvojjediný“ potom sústredil svoj mužský princíp do bodu svetla. A vznikol SVET, LOGOS – oplodňujúci princíp, ktorý prijíma „vody z hlbočiny“ – tma – maternica – Božský ženský princíp, ktorý počne a zrodí viditeľný vesmír. A ako vznikol nám známy vesmír … ??? Astrofyzici sa zhodujú v tom, že vtedy keď nastal veľký tresk a keď vybuchlo jediné miesto nesmierne zahustenej hmoty.


strom2250px-Tree_of_Life%2C_MedievalŠECHINA – je Božský ženský princíp, „Matka vesmíru“ – takto je známa v židovskej tradícii. Podľa židovskej tradície ide o „Matku Božiu“, manželku Boha Otca – predstavuje božskú žiaru, Veľkú matku, ktorá zrodila vesmír. Ženské božstvá sú jej princípmi, ako aj Panna Mária.

KABALA opisuje ju ako „oslobodzujúceho anjela“.

V knihe G E N E Z I S ju Jakub nazýva „anjelom, ktorý ho oslobodil od všetkého zla“. Je tiež strážkyňou stromu života v rajskej záhrade. Grešom Šolem – veľký učenec židovskej mystiky hovorí, že Š E CH I N U a jej milenca Boha Otca odlúčil od seba pád Adama a Evy. Spájajú sa len v piatok v noci – svätej noci pred sabatom, aby boli znova rozdelení. Kozmickí milenci sa budú znova a znova spájať, až kým sa všetko pôvodné svetlo stvorenia nevráti do svojho Božského zdroja.

Šolem píše ďalej: „Pravým zmyslom T Ó R Y je priviesť ŠECHINU späť k Bohu a spojiť ich.“

Podľa K A B A L Y sme všetci zapojení do tohto procesu. Nebeský pár privádza bližšie k sebe každučký čin lásky i súcitu. Ak sa nad tým zamyslíme, v tomto zmysle je vlastne život príbehom lásky. Vo svojej podstate sme všetci osamelí, odlúčení od svojej lásky, ktorú môžeme nájsť len vo vlastných srdciach.

Š E CH I N A je anjel lásky, ktorý žehná a teší sa z jednoty milencov, čo ju približuje k jej vlastnej, skutočnej láske.


archangel-michael-holy-cardZROD ANJELOV – I ĽUDSTVA …

je s väčšou a či menšou úplnosťou zaznamenané v rôznych starovekých textoch. Väčšina pochádza zo židovských – kniha GENEZIS i iných písomností ako napríklad APOKRYFY čiže PSEUDOEPIGRAFY a práve v nich sa oveľa častejšie spomínajú Anjeli … V kresťanskej verzii Biblie nájdeme väčšinu APOKRYFICKÝCH textov. Rozšírili aj neskoršie kresťanské i židovské texty – Rozprávania o Anjeloch. A z týchto všetkých rozdielnych zdrojov sa dá zostaviť „Príbeh stvorenia i vzbura Anjelov a následný pád človeka.“

Stará židovská tradícia hovorí, že Anjeli boli prvé inteligentné bytosti stvorené Bohom. Verí sa, že všetci boli stvorení v jednom okamihu na druhý deň stvorenia … Boh daroval anjelom slobodnú vôľu, božskú inteligenciu i nesmrteľnosť. Dostali za úlohu udržiavať vesmír i odrážať slávu Boha. Väčšina anjelov sa s Božou vôľou stotožnila a zriekli sa svojej slobodnej vôle ako znak svojej zbožnosti. Tí anjeli, ktorí tak neurobili, nakoniec podľahli pýche a dostali sa do konfliktu s Bohom.


VZBURA ANJELOV

Tu musím podotknúť, že začiatok nebeskej vojny kresťanskí i židovskí teológovia v prvých storočiach po Kristovi veľmi prikrášlili. SATAN, alebo ak chcete DIABOL, bol stvorený ako významný anjel v nebi. Jeho meno ktoré dostal znelo … LUCIFER, je založené na chybnej interpretácii úryvku z Izaiáša. Existuje mnoho verzií, no jedna z nich – tohto príbehu hovorí, že LUCIFER bol obľúbencom Boha, bol najžiadanejší v nebi. Význam slova LUCIFER – „nositeľ svetla“ a práve on odmietol Boží príkaz skloniť sa a uctiť si ADAMA – prvého človeka, ako obraz Boží. Ďalšia verzia zase tvrdí, že LUCIFER bol natoľko pyšný, že zatúžil sám sedieť na Božom tróne. No zvrat nastal vtedy, keď nepodplatiteľný archaniel MICHAEL získal podporu tretiny anjelov a postavil sa LUCIFEROVI na odpor. Dôsledkom toho sa rozpútal obrovský boj … spurní anjeli boli uvrhnutí do priepasti ako DIABLI a DÉMONI.


PÁD ČLOVEKA

SATAN dostal a samozrejme i využil príležitosť na pomstu, ktorú mu poskytlo ľudstvo zastúpené ADAMOM a EVOU v raji. A i v tomto prípade existuje viacej verzií, podľa jednej z nich vzal SATAN na seba podobu CHERUBÍNA a od archaniela URIELA sa ľsťou dozvedel cestu do raja. Prešmykol sa v podobe hada popri anjeloch strážnych a našiel EVU. Presvedčil ju, aby jedla ovocie zo stromu poznania dobra i zla a tým porušila zákaz Boha. Eva klamstvu hada uverila a ponúkla jablko aj ADAMOVI. V tom „sa ich oči otvorili a zistili, že sú nahí.“ Tak po prví raz spoznali vinu, hanbu i strach pred Bohom. Týmto činom došlo k prvému hriechu a tak sa začali všetky problémy človeka. Od toho momentu sa márne snažíme dostať späť do raja … Pád bol viacnásobný … pád ĽUDSTVA, následný pád SATANA i pád VZBÚRENÝCH ANJELOV. Hriechom SATANA bola pýcha, kým ĽUDSKÝM HRIECHOM sa stala hanba. A práve HANBA následne POCIT VINY i STRACH nás odlúčili od Boha. Adam pochopil, že sa dopustil zla … Takto vzniklo SVEDOMIE, MRAVNÉ VEDOMIE, podľa ktorého posudzujeme vlastnú – OSOBNÚ MORÁLKU – VLASTNÉ POZNANIE DOBRA i ZLA.


28CHÓRY ANJELOV

Usporiadanie anjelov podľa hierarchie rozličných chórov je spoločné všetkým tradíciám angeológie. Existuje veľa verzií, pokiaľ ide o mená a počet chórov. V 6. storočí položil základy najznámejšej kresťanskej náuky o anjeloch sýrsky mních Dionysius Areopagita, ktorý ich spracoval vo svojom spise pod názvom „Nebeské hierarchie.“ Tento spis sa stal klasickým prameňom v západnej kultúre s anjelskou témou a toto členenie prevzali i Dante a Milton a použili ho vo svojich básnických ságach o anjeloch. Systém pozostáva z deviatich chórov zoskupených do troch triád.


RODOKMEŇ ANJELOV STRÁŽNYCH

PRÍSNOSŤ VYROVNANOSŤ TOLERANTNOSŤ


1. SERAFÍNI                        Neptun                        Silná  vôľa

2. CHERUBÍNI                    Urán                                 Láska

3. TRÓNY                              Saturn                        Inteligencia

4. MOCNOSTI                     Jupiter                           Pôvab

5. SILY                                     Mars                         Spravodlivosť

6. CNOSTI                             Slnko                         Vyrovnanosť

7. KNIEŽATÁ                     Venuša                            Krása

8. ARCHANIELI              Merkúr                          Pravda

9. ANJELI                           Mesiac                           Podstata

ĽUDIA

ZEM

Existuje sedemdesiatdva anjelov strážnych. A členia sa do deviatich rodov po osem anjelov strážnych. Na čele každého rodu stojí „Knieža“, ktorým je vždy jeden z Archanielov. Každý „Rod“ má svoje špecifické charakterové znaky vlastné všetkým jeho členom.


SERAFÍNI Knieža – archaniel Metatron

CHERUBÍNI Knieža – archaniel Raziel

TRÓNY Knieža – archaniel Zafkiel

MOCNOSTI Knieža – archaniel Zadkiel

SILY Knieža – archaniel Kamael

CNOSTI Knieža – archaniel Rafael

KNIEŽATÁ Knieža – archaniel Haniel

ARCHANIELI Knieža – archaniel Michael

ANJELI Knieža – archaniel Gabriel


Pri narodení každému človeku je pridelený “strážny anjel” . Ten ho potom ochraňuje po celý jeho život. Teraz je tu otázka: Kto ním bude??? Odpoveď znie: “Rozhodujúcim momentom je dátum Vášho narodenia.”


Každý anjel strážny vládne nad piatimi stupňami zverokruhu, čo predstavuje päť dní v roku. Určuje vlastnosti človeka, či príslušnosť k znameniu zverokruhu, určuje ich aj príslušnosť k Vášmu anjelovi strážnemu.

Anjel čerpá silu z dvoch zdrojov. Jednak z nebeských síl archaniela – kniežaťa svojho rodu, ktoré od neho preberá ale aj z vplyvu stupňov zverokruhu, nad ktorými vládne. A teraz otázka: „Prečo sú tu anjeli strážny, aký sú, ako s nimi komunikovať …??? Odpoveď znie: „Anjeli strážny sú tu, aby nám pomáhali, zoslali ich k nám, aby využívali svoju nadpozemskú moc a riešili spolu s nami naše osobné ľudské problémy. Sú dobrí, sú tu vždy, aby nám pomohli, alebo si nás vypočuli. A práve preto, nikdy neváhajte a pozhovárajte sa so svojim anjelom strážnym, tak ako s najlepším priateľom. Je to jednoduché, zavolajte ho a on Vám bude vždy k dispozícii.“


Ďalšia otázka znie: „Ako to urobiť??? Ako ho zavolať, či komunikovať s ním … ???“ Odpoveď znie: „Naplňte sa láskou, otvorte sa tým najlepším, čo v sebe máte a premýšľajte o ňom svojim srdcom. Spojiť sa s ním môžete kedykoľvek, každý deň .“ Ale o pomoc môžete požiadať aj iných anjelov strážnych a to vtedy, ak ich sily a schopnosti vyhovujú lepšie Vašim potrebám. V týchto prípadoch sa môžete s určitými anjelmi spojiť počas týchto dní:


 • 0000107955Rod CNOSTÍ Nedeľa
 • Rod ANJELOV Pondelok
 • Rod SÍL Utorok
 • Rod ARCHANIELOV Streda
 • Rod MOCNOSTÍ Štvrtok
 • Rod KNIEŽAT Piatok
 • Rod TRÓNOV Sobota
 • Rod CHERUBÍNOV Každý deň
 • Rod SERAFÍNOV Každý deň

A TERAZ JE ČAS ZISTIŤ KTO JE VÁŠ ANJEL STRÁŽNY 🙂

KALENDÁR ANJELOV STRÁŽNYCH


JANUÁR

01.01. až 05.01. 06.01. až 10.01. 11.01. až 15.01. 16.01. až 20.01. 21.01. až 25.01. 26.01. až 30.01.

NEMAMIÁŠ

Archanieli

 JEJLAEL

Archanieli

HARACHEL

Archanieli

MITZRAEL

Archanieli

UMABEL

Archanieli

JAHHEL

Archanieli

FEBRUÁR

31.01. až 04.02. 05.02. až 09.02. 10.02. až 14.02. 15.02. až 19.02. 20.02. až 24.02. 25.02. až 29.02.

ANNAUEL

Archanieli

MEHRIEL

Archanieli

DAMABIÁŠ Anjeli MANAKEL Anjeli EJAEL Anjeli

HABUIÁŠ

Anjeli

MAREC

01.03. až 05.03. 06.03. až 10.03. 11.03. až 15.03. 16.03. až 20.03. 21.03. až 25.03. 26.03. až 30.03.

ROCHEL

Anjeli

JABAMIÁŠ Anjeli HAJAIEL Anjeli MUMIÁŠ Anjeli VEHUIÁŠ Serafíni

JELIEL

Serafíni

APRÍL

31.03. až 04.04. 05.04. až 09.04. 10.04. až 14.04. 15.04. až 20.04. 21.04. až 25.04. 26.04. až 30.04.
SITAEL Serafíni ELEMIÁŠ Serafíni MAHASIÁŠ Serafíni LELACHEL Serafíni AKAIÁŠ Serafíni KACHETEL Serafíni

MÁJ

01.05. až 05.05. 06.05. až 10.05. 11.05. až 15.05. 16.05. až 20.05. 21.05. až 25.05. 26.05. až 31.05.
HAZIEL Cherubíni ALADIÁŠ Cherubíni LAUVIÁŠ Cherubíni HAHAIÁŠ Cherubíni JEJAZEL Cherubíni MEBACHEL Cherubíni

JÚN

01.06. až 05.06. 06.06. až 10.06. 11.06. až 15.06. 16.06. až 21.06. 22.06. až 26.06. 27.06. až 01.07.

HARIEL

Cherubíni

HAKAMIÁŠ Cherubíni LAUVIÁŠ Tróny KALIEL Tróny LEUVIÁŠ Tróny

PAHALIÁŠ

Tróny

JÚL

02.07. až 06.07. 07.07. až 11.07. 12.07. až 16.07. 17.07. až 22.07. 23.07. až 27.07. 28.07. až 01.08.

NELCHAEL

Tróny

JEJAIEL Tróny MELACHEL Tróny HAHUIÁŠ Tróny NITAIÁŠ Mocnosti

HÁIÁŠ

Mocnosti

AUGUST

02.08. až 06.08. 07.08. až 12.08. 13.08. až 17.08. 18.08. až 22.08. 23.08. až 28.08. 29.08. až 02.09.

JERATEL

Mocnosti

SÍHIÁŠ Mocnosti REIJEL Mocnosti OMAEL Mocnosti LEKABEL Mocnosti

VASARIÁŠ

Mocnosti

SEPTEMBER

03.09. až 07.09. 08.09. až 12.09. 13.09. až 17.09. 18.09. až 23.09. 24.09. až 28.09. 29.09. až 03.10.

JEHUIÁŠ

Sily

LEHAHIÁŠ Sily CHAVAKIÁŠ Sily MENADEL Sily ANIELSily

HÁMIÁŠ

Sily

OKTÓBER

04.10. až 08.10. 09.10. až 13.10. 14.10. až 18.10. 19.10. až 23.10. 24.10. až 28.10. 29.10. až 02.11.

REHAEL

Sily

IHIAZEL Sily HAHACHEL Cnosti MIKAEL Cnosti VEVALIÁŠ Cnosti

JELAHIÁŠ

Cnosti

NOVEMBER

03.11. až 07.11. 08.11. až 12.11. 13.11. až 17.11. 18.11. až 22.11. 23.11. až 27.11. 28.11. až 02.12.

SEALIÁŠ

Cnosti

ARIEL Cnosti ASALIÁŠ Cnosti MICHAEL Cnosti VEHUEL Kniežatá

DANIEL

Kniežatá

DECEMBER

03.12. až 07.12. 08.12. až 12.12. 13.12. až 16.12. 17.12. až 21.12. 22.12. až 26.12. 27.12. až 31.12.

HAHAZIÁŠ

Kniežatá

IMAMIÁŠ Kniežatá NANAEL Kniežatá NITAEL Kniežatá MEBAHIÁŠ Kniežatá

POIEL

Kniežatá

angel-therapy-07472 prva triada

PRVÁ TRIÁDA

Serafíni

„Najvyšší chór anjelov predstavujú SERAFÍNI, čiže „horiaci“, ktorí vyžarujú také prenikavé svetlo, že by mohlo smrteľníkov spáliť. Títo anjeli lásky, svetla a ohňa lietajú okolo Božieho trónu a spievajú chválospev: „Svätý, svätý, svätý“. Prijímajú a odrážajú Božie svetlo na ďalší chór anjelov. Vládnucimi kniežatami sú   SERAPHIEL a METATRON.“


1.  „ROD: SERAFÍNOV – Knieža Archaniel Metatron, planéta Neptún.


CHARAKTERISTIKA RODU: Silná vôľa, Zdroj života a silnej vôle, Intelekt a myslenie, Virtuozita.

Tento ROD má najbližšie k Bohu“.

Cherubíni

Bucľatí cherubíni, známi z renesančného umenia, sú na míle vzdialení od mocných cherubínov, ktorí predstavujú druhí chór anjelov. Sú druhí v poradí, čo sa týka sily vyžarovania, a odrážajú poznanie a múdrosť Boha. Podľa starého zákona po páde prvých ľudí strážili brány raja. Vrchnák archy zmluvy, obávajúcej tajnej zbrani Izraelitov, zdobili dvaja vytepaní cherubíni. Medzi ich vodcov patria KERUBIEL a OPHANIEL.“


2. ROD: CHERUBÍNOV – Knieža Archaniel Raziel, planéta Uran.


CHARAKTERISTIKA RODU: Láska, Múdrosť a láska, Tolerancia a láskavosť,       Intelekt a hĺbavosť.“


Tróny

Tróny sú „ohnivé kolesá s mnohými očami“ patriace merkave, čiže svätému vozu, ktorý krúži okolo Božieho trónu spolu s cherubínmi. Odrážajú vieru v silu a slávu Boha a pravdepodobne sídlia v štvrtom nebi. Ich vladármi sú TZAPHKIEL a ORIPHIEL.“


3.  „ROD: TRÓNOV – Knieža Archaniel Zafkiel, planéta Saturn.

CHARAKTERISTIKA RODU: Inteligencia, Inteligencia a chápavosť, Dôvtip a myslenie, Presnosť.“


angel-therapy-07473 druha triada

DRUHÁ TRIÁDA

Mocnosti

„Sú známe aj ako vládcovia alebo v hebrejskej náuke ako hašmalim. Anjeli tohto rodu sa usilujú o väčšie milosrdenstvo a odrážajú túžbu presiahnuť pozemské hodnoty. Obývajú stupeň, na ktorom začínajú miznúť hranice medzi duchovnom a fyzičnom. Riadia povinnosti anjelských chórov, ktoré sú pod nimi. Ich vládnucimi anjelmi sú ZADKIEL, ZACHARIEL a TETATHEL.“


4.  „ROD: MOCNOSTÍ – Knieža Archaniel Zadkiel, planéta Jupiter.

CHARAKTERISTIKA RODU: Pôvab, Pôvab a milosrdenstvo, Tolerancia a láskavosť, Túžba a kreativita.“

Cnosti

„Chór cností je zodpovedný za pohyby a cykly všetkých hviezd a planét vo vesmíre. Vládnu všetkým prírodným zákonom, a  preto sú zodpovední za všetky zázraky, ktoré ich porušujú. V Kabale sú známi ako malachim alebo taršišim.  Odrážajú ideály cností, podnecujú chrabrosť hrdinov a bázeň u svätcov. Ich vladármi sú BARBIEL, SABRAEL a HAMALIEL.“

5.  ROD: CNOSTÍ – Knieža Archaniel Rafael, planéta Slnko.

CHARAKTERISTIKA RODU: Vyrovnanosť, Vyrovnanosť a svedomie, Život a silná vôľa, Túžba a tvorivosť.“

Sily

„Anjeli tohto chóru strážia schody do neba a privádzajú na ne poblúdené duše. Udržiavajú harmóniu sveta a neustále ho bránia pred démonmi. Majú moc trestať aj odpúšťať a možno sú to práve oni, ktorí nás nabádajú, aby sme sa zobudili, keď potrebujeme zmeniť svoj život. Odrážajú túžbu čeliť zlu a konať dobro. Silám vládnu CAMAEL a VERCHIEL.“ 

6.  „ROD: SÍL – Knieža Archaniel Kamael, planéta Mars.

CHARAKTERISTIKA RODU: Spravodlivosť, prísnosť a spravodlivosť, Úsilie a odvaha, Dychtivosť a tvorivosť.“


angel-therapy-07475 tretia triadaTRETIA  TRIÁDA

Kniežatstvá

„Anjeli siedmeho chóru riadia pozemských vládcov, vodcov, národy a všetky spoločnosti. Spolupracujú s anjelmi strážnymi, aby vyvolali v človeku pocit zodpovednosti a do ľudských záležitostí zasahujú tak, že si to zvyčajne nevšimneme. Hovorí sa tiež, že sú zodpovední za vedenie viery po ceste pravdy. Jedným z vládcov tohto rodu je CERVIEL.


7.  „ROD: KNIEŽAT – Knieža Archaniel Haniel, planéta Venuša. CHARAKTERISTIKA RODU: Krása, Krása a víťazstvo, Tolerancia a láskavosť, Spojenie medzi Nebesami a Zemou.“

Archanieli

„Archanieli sú Boží poslovia, ktorí prichádzajú k ľudom so správami a príkazmi tak, ako to urobil Gabriel, keď sa zjavil Panne Márii a keď Mohamedovi nadiktoval Korán. Najčastejšie vidíme týchto anjelov, anjeli strážni zostávajú neviditeľnými. Tiež konajú v náš prospech a snažia sa o odpustenie našich hriechov. Typickým príkladom je Panna Mária, ktorá sa po nanebovzatí stala archanielom. Najznámejšími z tohto zboru sú Michael, Rafael, Gabriel a Uriel.“

8.  „ROD: ARCHANIELOV – Knieža Archaniel Michael, planéta Merkúr. CHARAKTERISTIKA RODU: Pravda, Prísnosť a pravda, Sláva, Tvorenie a život.“

Anieli

Najnižší chór anjelov je najväčšmi spojený s ľudstvom, vedie a chráni ho. Sú to anjeli, ktorí bdejú nad bezpečnosťou áut na cestách, predchádzajú nehodám a katastrofám. Nemôžu zasiahnuť do našich osudov, ale čím viac ich žiadame o pomoc, tým sú šťastnejší. Do tohto rodu patria anjeli strážni a vládne im ADNACHIEL.“

9.  „ROD: ANIELOV – Knieža Archaniel Gabriel, planéta Mesiac. CHARAKTERISTIKA RODU: Podstata, Rovnováha a podstata, Formovanie a život, Predstava meniaca sa na skutočnosť.

Tento ROD má najbližšie k ľuďom.“TEST

(podľa Doreen Virtue, Ph.D. – autorky knihy „Earth Angels“)

Si „pozemský anjel“?        

Ak áno, aký typ?

Odpovede ÁNO/NIE si zapisuj okamžite po prečítaní bez dlhého premýšľania, analyzovania, či opravovania.


1)
Veľmi ľahko priberám na váhe.

Práve v tomto období vážim viac, než inokedy.

Trpím nadváhou.


2)
Moji bývalí/terajší partneri
sú narkomani alebo alkoholici.

3)
Málokedy poruším nejaké pravidlo.


4)
Robí mi problém povedať „nie“


5)
Farbím si vlasy.

Odfarbujem si vlasy.

Zosvetľujem si vlasy.


6)
Radšej pomáham jednotlivcom,
než skupinám.


7)
Mám radšej zvieratá a rastliny, než ľudí.


8 )
Mám keltské korene.

Svojím vzhľadom pôsobím, že mám keltské korene
(moje vlasy majú načervenalý nádych, mám pehy, zdravo červenú pleť).


9)
Mám rád/-a kanadské žarty.


1O)
Rád/-a druhých podpichujem a robím im (v zdravej miere) naschvály.
Mám uličnícky pohľad.


11)
Som naprosto nezávislý/-á.
Neznášam akékoľvek pravidlá a nerád/-a sa podriaďujem autoritám.


12)
Po finančnej stránke sa buď kúpem v peniazoch alebo trpím hladom, nič medzi tým.


13)
Som nerád/-a stredobodom pozornosti a na spoločenských akciách stojím väčšinou stranou.


14)
Vždy som veril/-a v mimozemské civilizácie a UFO a zaujímam sa o ne.


15)
Mám nutkavú potrebu byť voči druhým ohľaduplný/-á bez ohľadu na to, či to oceňujú.


16)
Praktikujem reiki alebo iné formy energetického uzdravovania.


17)
Moje životné poslanie je pre mňa oveľa dôležitejšie, než sa oženiť/vydať a založiť si rodinu.


18)
Moc rád/-a by som zase odišiel/-a Domov, pretože viem, že Zem nie je mojim domovom.


19)
Mám za sebou ťažkú autonehodu alebo inú skúsenosť, vďaka ktorej som sa ocitol/-a na hranici medzi životom a smrťou.


2O)
V minulosti som bol/-a tak zúfalý/-á, že som vážne uvažoval/-a o samovražde.

Mám za sebou pokus o samovraždu.


21)
Zmenil/-a som svoje krsné meno.

Intenzívne sa zaoberám myšlienkou, že si zmením krsné meno.


22)
Moji priatelia a rodina mi hovoria: „Si iný/-á než predtým.
Niečo sa s Tebou stalo. Si ako vymenený/-á.“


23)
Urobil/-a som alebo práve robím drastické zmeny v mnohých oblastiach svojho života naraz (zmena bydliska, profesie, rozvod,…).


24)
Mám hlboké duchovné vedomosti, ktoré som nezískal/-a ani čítaním ani prostredníctvom učiteľov.


25)
Napriek tomu, že viem, že sa od ostatných líšim, s ľuďmi vychádzam dobre a som v ich spoločnosti rád/-a.


26)
Som si vedomý/-á, že mám magické schopnosti, ktoré doposiaľ nevyužívam.


27)
Spomínam si na svoje minulé životy.

Zaujímam sa o starú Atlantídu a dobu kráľa Artuša.


28)
Som presvedčený/-á, že som bol/-a upálený/-á alebo iným spôsobom popravený/-á pri hone na čarodejnice v dobe inkvizície.


29)
Zaoberám sa tarotovými kartami alebo astrológiou.


3O)
Priťahujú ma prírodné náboženstvá, ako je šamanizmus, wicca, rituály pri novoluní a splne a podobne.


Vyhodnotenie:

Počet kladných odpovedí určuje, do ktorej kategórie duchovných bytostí patríš.
Svoje „ÁNO“ počítaj oddelene, vždy po šiestich otázkach.


1.    kategória (1. – 6. otázka):
4-krát a viackrát kladná odpoveď:
Si pravdepodobne vteleným anjelom.
(Čím vyšší počet kladných odpovedí, tým vyššia pravdepodobnosť.)


2.   kategória (7. – 12. otázka):
Si pravdepodobne vtelenou elementárnou bytosťou.


3.    kategória (13. – 18. otázka):

Si pravdepodobne vtelenou vesmírnou bytosťou.

4.    kategória (19. – 24. otázka):

Si pravdepodobne novou dušou.

5.    kategória (25. – 3O. otázka):
Si pravdepodobne vteleným zasvätencom.


Ak z Tvojich odpovedí nevyplýva jasne jediná kategória, môžeš byť dušou hľadajúcou (ktorá sa vzdala príslušnosti k jednej duchovnej skupine a nestotožnila sa ešte plne s novou) alebo „skokanom“ (pohybuje sa medzi jednotlivými duchovnými kategóriami).


TEST AKÝ ANJEL SI – VYSVETLIVKY …

Ak máte viac odpovedí vo viac kategóriách a žiadna neprevláda, môžete byť hľadajúcou dušou alebo skokanom, ktoré sa pohybujú medzi jednotlivými duchovnými kategóriami a nestotožnili sa so žiadnou.
Pokiaľ sa Vám stane v teste, že máte rovnaký počet, viac ako 4, alebo minimálne 4, kladných odpovedí vo viacerých kategóriách, Ste takzvaná hľadajúca duša alebo skokan, to znamená, že sa celkom nedokážete stotožniť s jednou duchovnou ríšou, ale akoby skáčete, alebo hľadáte, z jednej duchovnej ríše do druhej a beriete si z každej to najlepšie, to čo Vám vyhovuje. Čím viac takýchto kategórií máte, alebo do nich patríte, tým ťažší pozemský život máte.

Nenašli ste sa?


Pokiaľ Ste sa v uvedenom teste nenašli v žiadnej kategórii, neznamená to že Ste niečo menej. Každý človek, každá duša, má svoje životné poslanie, inkarnované bytosti, majú sťaženú pozíciu.

Všetky skupiny sa vyznačujú nasledujúcimi rysmi :

1Pocit vlastnej odlišnosti a vydelenosti. Cítia sa iní ako ostatní, tento pocit vnímajú po celý život. Iba zasvätencov tento pocit sprevádza do dosiahnutia dospelosti. Vysmievali sa im kvôli ich zovňajšku, záujmom alebo chovaniu, alebo ich dokonca šikanovali.

2Zvýšená citlivosť voči ostatným ľuďom, citlivosť na chemikálie akéhokoľvek druhu a násilie v akejkoľvek forme. Robí im problémy byť uprostred davu ľudí, lebo sila ich rozporných emócií a fyzických pocitov na nich pôsobí priam skľučujúco až ničivo. Odmietajú násilie v akejkoľvek forme. Ničivo na nich pôsobia i hádky, negatívne správy v médiách, filmoch. Sú veľmi precitlivení. Táto citlivosť je  darom zhora, ktorú prinášajú na planétu Zem, a ktorá im umožňuje intuitívne vycítiť, kde je ich pomoc potrebná.

3Silné vedomie vlastného poslania. Aj keď presne nevedia aké je ich konkrétne poslanie, sú si istí, že to nejak súvisí s učením a liečením druhých.

4Frustrujúce vzťahy. Mnoho z nich trpelo v detstve nedostatkom lásky, pripadne voči nim boli rodičia prehnane prisni alebo dokonca hrubí. Ako dospeli majú tendenciu k podobným mileneckým a priateľským vzťahom. Majú partnerov, ktorí sú neverní, verbálne alebo fyzicky hrubí a nie sú ochotní prijať za vzťah zodpovednosť. Niektorí bývajú zoslaní do dysfunkčných rodín ako ozdravné katalyzátory. V takom prípade majú deti pocit, že ich rodičia adoptovali, pretože k žiadnemu z nich ani k súrodencom nič necítia. Takéto rodiny sú síce ich rodinami vo fyzickom zmysle, nie však v duchovnom.

5Neznámi ľudia sa im zverujú so svojimi problémami i s celkom osobnými záležitosťami. Tieto skúsenosti sú však typické predovšetkým pre inkarnovaných anjelov, pretože bytosti ktoré patria k iným kategóriám vedia dať najavo svojmu okoliu, že o podobne kontakty nestoja.

6Vyzerajú mladší než sú. Príčinou je to, že sa stravujú zdravšie než ostatní, cvičia a celkovo sa o seba lepšie starajú. Skôr je to však ich duchovný pôvod, ktorý tento dojem mladosti vyvoláva.

7Sklon k rôznym typom závislostí, získaných alebo zdedených. Často sa pokúšajú svoju citlivosť a bolesť z toho, že sú iní, rovnako ako strach zo svojho poslania, rôznymi spôsobmi otupovať. Utiekajú sa k jedlu, drogám, alkoholu, cigaretám a vzťahom, alebo ku všetkému naraz.

8Zvonenie v uchu. Väčšina z nich počuje v jednom uchu zvonenie vo vysokých tónoch. Môže sprevádzať stresové situácie, alebo sa objavuje bez príčiny. Tento zvuk je zakódovanou informáciou z duchovných domovských sfér a pomáha inkarnovaným bytostiam povzniesť sa nad pozemské problémy. Sú v ňom tiež obsiahnuté inštrukcie ako svoje poslanie na Zemi naplňovať.


Popisy jednotlivých typov:


ZASVÄTENCI

inkarnovaní mágovia, čarodejnice, veľkňazi, kúzelníci a šamani

sú vášniví, tajomní, výstrední, ako by z ich vnútra vychádzalo svetlo. Obvykle majú hodvábne hladké dlhé vlasy, oválnu tvár a znepokojivý pohľad. Sú obdarení múdrosťou a vysoko vyvinutými intuitívnymi schopnosťami. Ich pohľad je prenikavý a nemá zmysel pred nimi predstierať alebo klamať, pretože okamžite poznajú, kde je pravda. Pôsobia okázalo a nápadne. S obľubou sa obliekajú do vlajúcich šiat. Obklopuje ich aura tajomného. Keď im pozriete do očí, v tej chvíli viete, že VEDIA.

Sú to ľudské bytosti, ktoré sa naučili ovládať energiu. Sú schopní zázračných uzdravení, kúziel v zmysle zhmotňovania svojich želaní a predstáv, vrátane ovplyvňovania počasia, pôsobenia na fyzické predmety formou telekinézy a levitácie. energiu, ktorú vyžarujú, pôsobí v porovnaní k ostatným predstaviteľom inkarnovaných bytostí tajomne a hutnejšie. Majú v sebe niečo pochmúrneho, zádumčivého, vážneho, dalo by sa dokonca povedať depresívneho, často pôsobia tvrdo a neľútostne. Vo vzťahoch sa chovajú neústupne, ale spôsobom, ktorý je pre druhú stranu dobrou lekciou. Majú potrebu svojich priateľov a členov rodiny dirigovať, pretože vedia, čo je pre nich najlepšie. Pokiaľ niekto potrebuje zmysluplnú radu, mal by o ňu požiadať práve zástupcov tejto ríše. Zatiaľ čo iní predstavitelia inkarnovaných bytostí sa v ľudskom tele a svete ocitli väčšinou poprvý raz, zasvätenci sú ľudskými bytosťami od úsvitu ľudských dejín. Tiež vnímajú svoju odlišnosť, ktorá je darom. Sú na ňu hrdí, preto je pre nich život oveľa pohodlnejší než pre iné inkarnované bytosti. Sú realistickí, sú však voči ostatným schopní súcitu a trpezlivosti. V zásade je im jedno, či ich majú ľudia radi alebo nie. Tento nadhľad a odstup voči názorom ostatných je základným rysom zasvätencov. Boli svedkami zániku vyspelých civilizácii. Vedia, čo to znamená byť zavraždení, preto že zastávajú iní duchovný názor než vládnuca autorita. Poznajú temnotu ľudskej duše a neodsudzujú ju, sú si vedomí, že táto temnota je cestou, ktorá ľudského ducha privedie k najväčším výšinám. Na Zem sa vrátili preto, aby toto učenie šírili ďalej. Na druhej strane si v duchovnom svete príjemne užívali, vytvorili si oázy, podobné raju so zámkami, záhradami a vodopádmi. Zdalo sa, že zo svojho príjemného pokoja nebudú nikdy vyrušení. Boli však vyzvaní, aby sa vrátili späť na Zem, pretože človek sa musí konečne naučiť pracovať so svojou vnútornou silou. Niektorí z nich váhali, keď sa ocitli na Zemi, pocítili ako sa hustá energia zeme, namiesto toho aby plynula, ťažko prevaľuje. Tí ktorí neboli schopní sa s týmto vyrovnať zvolili okamžitú smrť. Ostatní sa rozhodli zostať ale stavy hlbokej depresie u nich striedali vlny hnevu. Najschopnejší a najodolnejší z nich sa znovu pustili do štúdia duchovných vied, astrológie, wicca, kabala, ďalej sa zaoberajú pohanským náboženstvom, rituálmi, liečením s použitím kryštálov, liečivých bylín, zariekania, šamanizmom atď. Väčšina z nich si vybavuje svoje minulé životy. U väčšiny z nich vyvoláva zmienka o upaľovaní na hraniciach, silné emotívne reakcie. Boli upaľovaní, obesení a všemožne inak zabíjaní. Vedomé spomienky na túto desivú éru majú aj tí, ktorí v nej neboli sami zabití. Tieto spomienky niektorým z nich dodnes bránia, aby plne rozvinuli svoje duchovné a magické schopnosti. Do tohto života sa však vrátili práve preto, aby svoje schopnosti znovu prebudili a začali ich využívať. Pociťujú zvláštnu spriaznenosť s bytosťami z ríše elementárov, víl. Medzi výrazných predstaviteľov tejto skupiny patria aj – Angelica Huston, Jack Nicholson, Jimmy Smith.
Medzi ich duchovných sprievodcov patria draci, kúzelníci a bohyne. Venujú sa štúdiu zašlých ríš a civilizácii, ako sú Avalon, Atlantis, Lemurie, mnoho z nich sa zaoberá históriou. Sú tiež veľmi citliví na meniace sa fázy Luny. V ich skupine neprevažovalo určité astrologické znamenie, ako je to u iných duchovných ríš, ale je zaujímavé, že skoro každý z nich vie, v ktorom astrologickom znamení stálo vo chvíli ich narodenia slnko, luna a aký majú ascendent. Veľké percento z nich trpí alebo trpelo kardiovaskulárnymi chorobami, vysokým krvným tlakom – možno že choroby srdca symbolicky vyjadrujú hlboký smútok nad možným blížiacim sa zánikom ľudstva, alebo je to pripomínanie toho, že ich srdce bolo prekliate kolom??? Sú veľmi intenzívni a nesmierne pracovití, nedoprajú si oddych. Ich životné poslanie je viesť druhých k duchovnosti.

Túžia po magickom zväzku, po spriaznenej duši, ktorá je rovnako ako oni zasvätená do tajov okultizmu. Najzhubnejšie je pre nich pokiaľ sa zmieria so vzťahom, ktorý ich nenaplňuje. V minulých životoch sa často zaviazali k celibátu alebo pohlavnej zdržanlivosti. Pokiaľ tento sľub nebol zrušený, v súčasnom živote môže negatívne ovplyvňovať ich vzťahy. Darí sa im v milostnom živote najlepšie ak využijú svoje magické schopnosti k tomu, aby si svoju lásku privolali. K priateľom potrebujú chovať úctu a obdiv. Inak to väčšinou skončí tak, že sa ich priatelia stanú ich klientmi. Takéto vzťahy sú jednostranné hrajú v nich úlohu učiteľov a priateľ rolu študenta. Majú tendenciu svoje splnené želania nakoniec odmietnuť, lebo sa mylné domnievajú že si ich naplnenie nezaslúžia. Vaše želania sú Vám plnené preto, aby Vám uľahčili naplňovanie Vášho poslania.
Boli obdarení prirodzenými vodcovskými schopnosťami, vďaka Vašej charizme, sebadôvere, osobnej moci, môžete niekedy naháňať strach.

Nie sú schopní pracovať ako zamestnanec alebo člen teamu. Volia si profesie duchovných učiteľov, astrológov, okultistov, liečiteľov, jasnovidcov, vedmy, alebo sa venujú vykladaniu kariet.

Uvedomte si že Váš hnev má ohromnú silu, keď zasvätenec pocíti hnev voči inej osobe, svojou intenzitou sa môže podobať až prekliatiu.


INKARNOVANÉ VESMÍRNE BYTOSTI

Mimozemšťanom sa ako násilníci javia pozemšťania. A to dokonca do takej miery, že boli vyslaní na Zem, aby sa pokúsili odvrátiť hromadnú skazu. Pre túto misiu prijali ľudské telo. Pochádzajú z fyzických i nefyzických galaxii a podvolili sa žiť ľudský život, aby mohli šíriť dobro vo forme, v ktorej je pre prežitie ľudstva potrebné. Ich vnútorná čistota a dobrota tak pomáha rozptyľovať energetické zhluky zloby, nenávisti a napätia, ktoré ľudstvo vytvára. Dalo by sa povedať, že úlohou týchto bytostí je zabrániť za všetkých okolností  jadrovému konfliktu, vlne negatívnej energie, ktorá by sa zničením Zeme zdvihla, ničivo by zasiahla mnoho galaxii. Pôsobenie týchto bytostí má rovnaký účinok ako domino efekt. Ak spadne jedna časť v rade, strhne zo sebou postupne všetky ostatné. Keď ich stretnete, hrá im na tvári ľahký úsmev. Kedykoľvek sú pripravení nesebecky pomôcť komukoľvek. Nemajú potrebu slúžiť druhým preto, aby sa dočkali odmeny. Málokedy sa dočkajú vďaky, čo im vôbec neprekáža. Objavujú sa všade, kde je potrebná láskavosť. Môžu pracovať kdekoľvek, sú nenápadní. Pôsobia jemne až krehko, ako navonok tak aj vnútri, aj keď majú veľkú vnútornú silu. Preto majú potrebu držať sa v ústraní. Konajú dobro a dúfajú, že si ich nikto nevšimne. Väčšina z nich je na Zemi prvýkrát, a pretože je Zem plná násilia ako  fyzického tak i citového, cítia sa často zdrvení a túžia po návrate domov. V spoločnosti sa cítia rozpačito, preto sa cítia druhými odmietnutí. Veľa z nich bolo v detstve alebo v dospelosti, vystavení zlomyseľným narážkam, vďaka nim ešte viac túžia sa vrátiť domov.

Majú výrazné fyzické rysy, ktoré ich značne odlišujú od okolia. Väčšinou presahujú priemernú výšku človeka, sú vysoký a štíhli. Ak sú ženského pohlavia, môžu byť aj menšej postavy, aj štíhle aj bucľatejšie. Obecne sa dá povedať, že sa líšia od všeobecnej normy. Tvár majú často dlhú a chudú. Majú neobvyklé tvarovane očí, väčšinou v tvare polmesiaca a pripomínajú obrátené U. Ani ich farba nie je obvyklá. Jedná sa o zvláštne odtiene šedej, zelenej alebo hnedočiernej. Keď sa na nich zadívate, zdá sa Vám, že ich oči žiaria. Tiež majú často okolo panenky v očiach krúžok svetlejšej farby. Neradi priťahujú pozornosť, obliekajú sa pohodlne, prakticky a na módu nedbajú. Ženy sa takmer vôbec nemaľujú, svojim vlasom nevenujú takmer žiadnu a už vôbec nie prehnanú starostlivosť. Okolie si myslí, že sa chovajú nepochopiteľné. Na jednej strane sú ochotní kedykoľvek a komukoľvek pomôcť, na druhej strane sa chovajú rezervovane a udržujú si odstup. Sú považovaní za chladných. Prejavy emócii sú im cudzie.

Patria sem napríklad – Oprah Winfrey, Keanu Reeves.

Veľké množstvo týchto bytostí si nie sú isté svojim životným poslaním a pocítia veľkú úľavu, keď zistia, že ich úlohou je presne to, čo doteraz prirodzene robili. A to je pomáhať, kde je treba. Nemajú žiadnu špeciálnu úlohu alebo misiu. Ich úlohou je šíriť dobro a premeniť ten úškľabok na ľudskej tvarý na úprimný úsmev. Zaujímajú sa o UFO, cesty do vesmíru, mimozemské civilizácie. Mnoho z nich považuje tradičné náboženstvo za príliš obmedzujúce v porovnaní s ich vlastným pojatím Boha. Dožívajú sa vysokého veku, pretože vedia, že čím dlhšie žijú, tým viac sa dá naučiť a poznať. Z tohto dôvodu sa väčšinou rozhodnú, že na Zemi prežijú viac životov. Pripadajú si opustení, majú pocit, akoby ich druhí zanechali bez jediného slova vysvetlenia. V spánku alebo pri meditácii často cestujú na svoje domovské planéty alebo kozmické lode.

Všetky inkarnované bytosti sú obdarene nadmernou citlivosťou, na energie vysielanú jednotlivcami alebo davom, ale tiež energie, ktoré vyžarujú fyzické lokality alebo objekty. Vesmírne bytosti sú však najcitlivejšie. Veľa z nich má profesie kde využívajú svoje ruky: kaderníčky, manikérky, stavebníctvo, záhradná architektúra, reiki. Aura týchto bytosti má dúhové farby. Väčšina bytosti na iných planétach sa rodí inak ako na Zemi, inak vypadá aj rodina. Citové puto medzi rodinnými príslušníkmi je charakteristické iba pre Zem.

Preto pôsobia rezervovane. Tento citový chlad sa prejaví obzvlášť vtedy, keď sa niekto pokúsi nadviazať s nimi blízky kontakt. Veľa žien z tejto skupiny udržiava vzťahy s mladšími mužmi. Muži z tejto skupiny prišli na Zem o niekoľko rokov neskoršie. Mnoho z nich ostáva bezdetných. Ženy často rodia cisárskym rezom. Nezakladajú si rodiny, nemávajú deti, nevidia v tom zmysel, ich hlavnou prioritou je splniť životný cieľ.

Tí, ktorí sa zmierili so spôsobom pozemského života, pomáha im kontakt s ostatnými príslušníkmi ich ríše. Pre každého zástupcu ríše je životnou nutnosťou žiť neďaleko vody, oceánu.

Nezostavajú cely život pri jednej kariére. Svoje profesie postupne menia alebo ich vykonávajú niekoľko naraz. Sú vynikajúcimi majstrami reiki, liečiteľmi, masérmi, chiropraktikmi, fyzioterapeutmi. pracujú vo výskume. Sú láskaví, pracovití, výkonní, a omylom sú považovaní za rezervovaných a chladných.


INKARNOVANÉ  ELEMENTÁRNE  BYTOSTI

Rozdiel medzi inkarnovanými anjelmi a vílami je ten, že anjeli vyhľadávajú na niečom závislých partnerov, zatiaľ čo elementárne bytosti sú sami tými závislými. Radi si užívajú života a anjeli radi zachraňujú. Pochádzajú z dávnych ďob ľudstva a vzťahy s čarodejnicami, kúzelníkmi sú pre ne prirodzené. Medzi zasvätencami a elementármi je zvláštne puto. Veľa elementárov bolo pri tom, keď svätá inkvizícia upaľovala čarodejnice. Tieto spomienky sa im môžu vracať a oni ich považujú za vlastné. Je medzi nim však rozdiel, elementárne bytosti sú oveľa hravejšie.  Zasvätenci sú prehnane vážni, niekedy pôsobia až chmúrne a tvrdo. Elementárne bytosti, sa svojim nezvyčajným zmyslom pre humor okoliu často nezavďačia. Buď nevedia pre svoje vtipkovanie zvoliť ten správny okamih, alebo pôsobia urážlivo a dokonca útočné. Jedna z úloh, ktoré plnia je uvolniť inak zovreté okolie, primeť ich smiať sa alebo aspoň usmiať, aj keby to malo byt na ich účet. V duchovnej ríši trávia večery pri tanci, speve a rozprávaním príbehov za sprievodu živého smiechu. Duchovná hodnota smiechu, hravosti a radosti je im známa. Vedia si pekne užívať  preto sa často stavajú profesionálnymi “baviči”, umelcami, komikmi, hercami, tanečníkmi, hudobníkmi.

Patria sem – Robin Williams, Julia Roberts, Carol Burnett, Red Skelton

V určitej chvíli sa stali voči ľudskému decimovaniu prírody bezmocnými, preto sa rozhodli pre zrodenie do ľudského tela, aby mohli začať účinne bojovať proti znečisťovaniu ovzdušia, vôd, pôdy a planéty Zem, ale pristúpiť na ochranu týraných zvierat. Dávajú prednosť spoločnosti zvierat a rastlín pred spoločnosťou lúdi. Voči ľuďom pociťujú hnev za to, ako ubližujú Zemi. Sú známymi svojimi zlomyseľnými žartmi. Škodoradostne sa však chovajú iba k niektorým ľuďom, a to za ich neúctu voči prírode. Pomáhajú tým, že triedia odpad, používajú ekologicky neškodné čistiace prostriedky a chovajú sa ohľaduplne voči zvieratám. Priťahujú partnerov svojim komediálnym, hudobným a vôbec umeleckým nadaním. Keď nadviažu vzťah, chovajú sa ako rozmaznané deti, sú nezreli, nestali a neochotní sa vo vzťahu viazať. Vyčíta sa im ich tvrdohlavosť. Radi flirtujú a sú dokonca promiskuitní. Preto sa podobne môžu chovať aj vo svojich ľudských vzťahoch. Sú oveľa menej závislými na spoločnosti ľudí ako inkarnovaní anjeli. Radi sa s ľuďmi združujú za účelom zábavy, ale akonáhle si užijú, chcú mať svoju samotu a kľud. Majú sklon k závislostiam, napr.: na alkohole alebo drogách. Nehrnú sa do žiadnych hrdinstiev.  Ľuďom pomáhajú skôr preto, že musia, nie preto žeby chceli. Životne dôležitý je pre nich dostatok priestoru a čas trávený osamote, obzvlášť v prírode. Môžu byt veľmi plachí a uzavretí, aj keď pri spoločenských udalostiach sa chovajú opačne. Majú zábrany, ktoré im nedovolia len tak sa niekomu zveriť. Na to musia človeku skutočne dôverovať a k takejto dôvere sa dopracujú iba málokedy. Akonáhle raz dospejú vo vzťahu že je koniec, potom je ich rozhodnutie neodvolateľné. Takto radikálne riešia elementárovia všetky svoje vzťahy. Vedia si vymedziť svoje hranice a dať okoliu najavo, že nechcú byť obťažovaní a rušení vo svojom pokoji. V dysfunkčných rodinách môžu mať úlohu “maskota”, ktorý svojimi žartmi vždy pozdvihnú náladu. Sú však veľmi citliví na odmietnutie alebo nepochopenie, a pokiaľ sa necítia byť prijatí, okamžite sa stiahnu do seba. Naraz sa z nich stane prehnane plachá bytosť, ktorá má potrebu sa od svojho okolia izolovať. V porovnaní s inými inkarnovanými bytosťami sú fyzicky veľmi odolní s minimálnymi zdravotnými problémami. Asi preto že veľa času trávia v prírode, majú dostatok pohybu a čerstvého vzduchu, tiež pre ich nezvratný optimizmus, vďaka ktorému si svoje problémy nepripúšťajú. Majú však občasné stavy depresie, v detstve často trpeli astmou. To zodpovedá skutočnosti, že sú veľmi citliví na chemické latky. Objavujú sa u nich tiež klaustrofobické stavy, pokiaľ trávia príliš veľa času medzi štyrmi stenami.

Elementárne Bytosti uspokojujú svoje potreby iba pomyslením. Preto pristupujú k svojim úlohám s ľahkosťou a hravosťou. Podľa nich nie je ťažká fyzická práca podmienkou k dosiahnutiu zmysluplných výsledkov, naopak kladú dôraz na jasnú predstavu toho, čo chcú dosiahnuť a na odhodlanie svoju predstavu uskutočniť. K tomu je bezpodmienečne potrebná viera. Vyhýbajú sa ťažkej práci a okolie ich môže často považovať za leňochov a ulievačov, ktorí dávajú prednosť zábave pred prácou. Nevedomky sa chovajú tak akoby naďalej žili vo svojej duchovnej ríši a sú prekvapení, že ich potreby – jedlo, oblečenie, peniaze, obydlie sa v materiálnom svete nezhmotní iba pomyslením. Preto sa veľa elementárnych bytostí považuje za neschopných zaradiť sa do normálneho praktického sveta ľudí a pohybujú sa na hranici chudoby. Pohybujú sa medzi dvomi extrémami, buď sú schopní si pričarovať bohatstvo alebo naopak nedostatok. Tých, ktorí sú schopní sa finančne zabezpečiť je minimum, jedná sa o jedincov, ktorí začali vedome pracovať so vzorcom zhmotňovania svojich potrieb a želaní, ktorí im je vlastný v ich domovskej duchovnej ríši. Elementárne bytosti rovnako ako zasvätenci sú touto schopnosťou prirodzene obdarení. Sú schopní konať zázraky a v rámci okamihu zhmotňovať akékoľvek svoje predstavy. Sú neustále v spojení so svojimi druhmi z duchovnej ríši, preto ich môžu kedykoľvek požiadať o pomoc, stačí iba pomyslenie … „Potrebujem Vašu pomoc.“

Väčšina z nich sa narodila pod vládou zemského alebo vodného živlu. Prevažujú medzi nimi slnečné astrologické znamenia – Kozorožec, Ryby, Býk, Rak, Panna, Škorpión. Môžete mať u nich pocit, akoby boli zrastení so Zemou, preto sa veľmi ťažko vyrovnávajú s tým, ak musia príliš dlho ostávať medzi štyrmi stenami.

Najšťastnejší sú ak môžu vykonávať profesiu ako sprievodcovia v prírodnej rezervácii, ako zamestnanci v lesných škôlkach, lesníci, záhradníci atď. Pokiaľ pracujú v budovách, mali by mať výhľad na prírodu. V kanceláriách majú často veľa rastlín, fotografie obľúbených zvierat a domácich miláčikov, alebo používajú esenciálne oleje – borovica atď. Potrebujú čerstvý vzduch. Väčšina z nich má jasnú predstavu o oblasti alebo mieste, kde by chceli žiť. Sú obdarení veľkým tvorivým potenciálom.


Druhy ELEMENTÁRNYCH BYTOSTÍ
VÍLY– nízkej výšky, štíhle, pekná tvár s veľkými očami, keď ich uvidíte okamžite Vás napadne – milé, skromné a plaché, krehké, éterické.

TRPASLÍCI, ŠKRIATKOVIA, ELFOVIA – veľmi milé, no škodoradostné.
LESNÍ MUŽI– ryšavé vlasy, briadka, guľaté bruško, vysoký.
DELFÍNI – hladké krivky tela a oválne oči, vodné znamenia, priťahuje ich voda
JEDNOROŽCI – vysunutá čeľusť, vystúpené lícne kosti, veľké oči, ostro rezaná tvár, nosia dlhé vlajúce košele a dlhé vlasy.
MORSKÍ ANJELI, MORSKÉ  VÍLY, HVIEZDNE PANNY – nesú časté znaky z viacej duchovných ríš, bdejú nad oceánmi, jazerami, riekami, potokmi, ale tiež nad rybami, vtákmi. Často majú problémy so suchou pokožkou, trpia na kurie oká a dokonca na plieseň na prstoch na nohách.
VTELENÉ ZVIERATÁ – cítia silný a veľmi blízky vzťah k zvieratám, pes, mačka atď.

Ďalšie ELEMENTÁRNE BYTOSTI – domáci škriatkovia, vodní elfovia, stromoľudia, ľudia so silným vzťahom k stromom.

Profesie – darí sa im v oblasti umenia, médií, filmový alebo hudobný priemysel, komik, spisovateľ, nakladateľ, tanečník, cvičiteľ jogy, vynikajúci rečníci, ktorí vedia poslucháčov zaujať a nadchnúť. Byť stredom pozornosti je pre nich prirodzené, môžu sa starať o domácich miláčikov neprítomným pánom, chov zvierat, záhradníctvo, akákoľvek práca spojená s prírodou je pre nich ako stvorená.

Sú povestní svojimi výbuchmi hnevu, snažte sa tráviť čo najviac času v prírode, buďte hraví a smejte sa, začnite vedome pracovať so zhmotňovaním svojich predstáv, začnite sa aktívne zaujímať o životné prostredie.


INKARNOVANÍ ANJELI

Niektorí anjeli berú na seba fyzickú podobu iba na okamih, aby zabránili tragédii, a potom bez stopy zmiznú. Človek, ktorého zachránili im nestačí ani poďakovať. Na druhej strane sú však anjeli, ktorí sa rozhodnú priamo pre život v ľudskom tele, a tí patria medzi najvzácnejších šíriteľov svetla na Zemi.

Je pre nich typické:
*milá tvár v tvare srdca
*anjelsky vzhľad, bez ohľadu na pohlavie
*ich pery sú krásne vykrojené, majú veľké plaché oči, ktoré vyžarujú nevinnosť a lásku
*majú sklon k prejedaniu a problémy s nadváhou
*narodili sa v astrologickom slnečnom znamení Vodnára, Býka, Leva alebo Strelca
*ich profesie súvisia so službou a pomocou druhým – učitelia, letušky, zdravotné sestry, poradca
*zosvetlujú si vlasy, bez ohľadu na rasu
*nevedia povedať “NIE”, trpia pocitmi viny, keď im druhý pomáhajú
*majú radi anjelov, zbierajú knižky o anjeloch, sošky a iné predmety, ktoré s nimi súvisia a sú na nich zobrazení
*majú viac anjelov strážnych ako ostatní
*ich aura žiari
*majú sklon zamilovať sa do potenciálu druhého človeka, snažia sa ich doviesť k jeho naplneniu
*ich vzťahy sa vyznačujú obojstrannou závislosťou, typickými partnermi sú narkomani alebo alkoholici
*zostávajú vo vzťahoch oveľa dlhšie ako ostatní

Anjel môže v ľudskom tele absolvovať viac životov – v tomto prípade je reinkarnovaným anjelom, ale ak vstúpil do fyzického tela po živote v anjelskych ríšach, jedná sa o inkarnovaného anjela, teda jednorázovo vteleného anjela.

Veľa z nich trpí zdravotnými problémami, najčastejšie sú to choroby – fibromyalgia a chronický únavový syndróm, u žien sú to gynekologické problémy, cysty( ktoré sú podľa Louise Hay výsledkom nezapracovaných bolestných tém týkajúcich sa partnerstiev – rany, ktoré nám zasadil partner AT…)
Majú dar prenikať pod povrch veci, vďaka tomu vnímajú v druhom človeku jeho skryté talenty, spiaci potenciál a samozrejme aj božstvo. Sústreďujú sa na vnútornú krásu človeka a podporujú ľudské bytosti v tom, aby sa rozvíjali a pracovali na sebe, pretože tím najlepšie pomôžu svetu.

Majú často priateľov alebo milencov, ktorí svoj potenciál rôznymi závislosťami potláčajú a oslabujú. Pristupujú ku vzťahu ako k “úlohe”. Snažia sa svojmu partnerovi pomôcť prekonať jeho pochybnosti o sebe samom, prijať ich aby svoj potenciál začali využívať. To bohužiaľ často vedie k obojstrannému frustrujúcemu vzťahu. Majú pocit, že im partner marí ich snahu pomôcť mu a uzdraviť ho. Domnievajú sa, že keď svojmu partnerovi znesú modré z neba alebo im prejavia dostatok lásky, partner sa premení a jeho duša sa uzdraví. To je v poriadku do tej doby, pokiaľ ich parter verí, že jeho duša skutočne potrebuje uzdravenie. Gynekologické problémami a problémami prostaty trpia tí, ktorí sa domnievajú že “príliš milujú”.  Ale nič takého ako prílišná láska neexistuje. Ak človek lásku dáva, ale začne toho ľutovať vo chvíli, keď vidí, že jeho láska nie je opätovaná alebo docenená, vzbúri sa v ňom hnev. Ak svoju zlobu potlačuje, môže sa táto potlačená negatívna energia prejaviť ako symptómy na úrovni fyzického tela.

Majú tendenciu nadväzovať nevhodné vzťahy, a ak nie sú schopní sa očistiť od negatívnych emócii, ktoré v nich takéto vzťahy vzbudzujú, ich telá prirodzene protestujú.

Syndróm chronickej únavy, ktorým často trpia, je príčinou toho, že sú mimoriadne citliví na negatívnu energiu. Trpia stratou energie najviac. Domnievajú sa, že je to preto, lebo sú voči druhým príliš citovo otvorení. Sú veľmi závislí na kontakte s ľuďmi, na rozdiel od iných inkarnovaných bytostí často pracujú vo veľkých kolektívoch. Základom je, aby sa naučili technikám, ktoré sú proti negatívnym energiám a ktoré ich ochránia, no tiež ktorými sa očistia  napríklad: zahalenie sa do bieleho svetla znamená  – ochranu, rúžová znamená – lasku, zelená znamená – liečenie …  atd.

Pokiaľ sa naučia so svojou energiou pracovať, prestanú k zvyšovaniu hladiny svojej vitálnej energie potrebovať jedlo, mnoho z nich má totiž sklon k nutkavému prejedaniu, trpia nadváhou. Jedlo ich väčšinou ukotvuje, keď cítia, že strácajú pôdu pod nohami. Je pre nich spôsobom ako uvolniť vnútorné napätie. Obzvlášť obľúbené sú u nich chrumkavé a slané pochúťky, ako sú zemiakové lupienky, popcorn ale aj čokoláda.

Tuk je pre nich obranným štítom, ktorým sa chránia proti negatívnej energie z okolia. Majú problémy schudnúť, a to aj v prípade ak držia drastické diéty a cvičia. To platí hlavne u tých, ktorí pracujú ako fyzioterapeuti a maséry, u tých, ktorí k liečeniu alebo energetickému pôsobeniu používajú dotyk. Pri tom absorbujú negatívne emócie svojich klientov a ich tela potom zväčšujú objem, ako keď nasiakne hubka vodou.

Patria sem herečky Delta Burke a Elizabeth Taylor, a kto si nevie predstaviť dostatočné inkarnovaného anjela, nech si predstaví Lady Dianu, ktorá je aj svojim zovňajškom dokonalou predstavou inkarnovaného anjela.

Anjeli vtelení do mužského tela sú zavalití – John Goodman, alebo majú roztomilú tvar a chlapčenské rysy.

Keď svoje srdce otvoríte voči druhému človeku, prijímate súčasné energiu, ktorú k Vám intenzívne vysiela. Pokiaľ niekomu pomáhate čistiť jeho myšlienky a emócie, uvoľňuje sa z neho negatívna energia, ktorá prestupuje všetkých, ktorí sú nablízku vrátané Vás. Teda tohto komu pomáhte i Vás, preto je dôležité predtým ako začnete niekomu pomáhať, alebo ho počúvať, obaliť sa už do spomínanými ochrannými svetlami. Pokiaľ tak neurobíte, začne sa Vaša váha zvyšovať, aby sa energetická ochrana a izolácia vytvorila iným spôsobom. Nadbytočný tuk nemusí byt totiž výsledkom prejedania.

Pokiaľ zabudnete pred začiatkom pomoci zaktivovať svoju ochranu, môžete tak urobiť kedykoľvek počas priebehu, ale už Ste absorbovali negívnu energiu osoby, ktorej pomáhate a preto je treba sa potom očistiť.
Únava je hlavným znakom že do Vás nízke energie prenikli.


OČISTENIE
1. Pretrhanie pút  Ľudia, ktorí od Vás požadujú pomoc sa na Vás napojujú éterickými spojeniami, kedykoľvek na Vás pomyslia s pocitom že im môžete pomôcť, odčerpávajú Vám energiu. Dokonca Vám môžu vyslať negatívnu energiu. Ide o nevedomý proces.
Preto si stačí v duchu alebo nahlas preventívne pravideľne povedať:
“Archaniel Michaiel príď mi prosím na pomoc, zostúp ku mne a preruš všetky putá, ktorými mi je odčerpávaná moja energia i moja vitálna sila.“

2.  Kúpeľ v morskej vode (soľ z mŕtveho mora) – zbavuje telo škodlivých energii a mierne detoxikuje – čistí póry v ktorých sa zachytávajú nečistoty i energetické „odpady“, tzv.: „energetický bordel“.

3. Spojenie s prírodou napríklad sadnúť si pod strom alebo ho objať a pod. …

Vtelení anjeli prišli na Zem aby pomáhali a uzdravovali. Ich horlivosť však môže byt niekedy naškodu. Je nutne, aby svoju pomoc poskytovali vedome. Chovajú voči ľuďom lásku a vidia v každom iba to najlepšie. Sami sebe dokážu odoprieť čokoľvek, pretože je pre nich typické sebazaprenie, ale u druhých toho nie sú schopní. Často sa ospravedlňujú keď žiadajú o pomoc pre seba, alebo dokonca vôbec nepožiadajú, potom nasledujú pocity sebaľútosti, že im nikdy nikto nepomôže a že pomáhajú iba oni. Musia spracovať tému dávania. Uvedomiť si, že môžu druhým pomáhať a obohacovať ich iba vtedy, ak vedia sami prijímať i dávať. Rovnováhu medzi dávaním a prijímaním nedokážu udržovať. Ak dávame, automaticky dostávame spať. To je zákon Vesmíru. Majú tendenciu viac dávať. Ženskú energiu charakterizuje prijímanie a ak vtelený anjel v ženskom tele dáva príliš, vytvorí sa v duší nerovnováha, pri ktorej prevláda mužská energia. Musia sa naučiť urobiť si čas iba na seba, naučiť sa rozmaznávať, láskať a ctiť si samú seba.

K nastoleniu rovnovahy Vám mozu pomoct rozne afirmacie:
*Rád/a príjmam všetko dobré
*Čím viac si dovolím príjmať, tým viac som schopá/ý pomáhať druhým

*Som úspešná/ý vo všetkom do čoho sa pustím

*Všetko sa mi darí na čo len siahnem

*Nech mi je dané čokoľvek, bude to úspešné

Nerobí im problémy rešpektovať zákony a pravidlá a dokonca majú obavy z ich porušenia. Pracujú veľmi tvrdo a húževnatosť, s ktorou sa niečomu venujú hraničí s pedantstvom. Je pre nich charakteristická potreba disciplíny, puntičkárstvo.

Pracujú v profesiách, ktoré vyžadujú veľké srdce a trpezlivosť ako napr.: v zdravotníctve ako zdravotné sestry/bratia, v školstve ako  učitelia, v leteckých  spoločnostiach ako letušky.

Sú fyzicky atraktívni, majú láskyplnú povahu, nerobí im problémy nadväzovať milostne alebo priateľské vzťahy. Nie sú však schopní vytvárať naplňujúce vzťahy. Pristupujú k svojim priateľom a partnerom ako k svojim klientom. V priateľských vzťahoch hrajú často rolu poradcov. Sú tvrdohlaví, nepoddajní a majú odpor k zmene. Musia si všetko dopredu naplánovať, pretože potrebujú istotu. Neboja sa náročných úloh a pracujú na nich sústredene a húževnato, pokiaľ úlohu nesplnia. Začnú brat vzťah vážne veľmi skoro potom ako začne. Krátko po prvej schôdzke začnú partnera brat ako vážnu známosť, rýchlo sa zasnúbia, oženia, výdaju, pripadne začnú s parterom veľmi skoro zdieľať spoločnú domácnosť. Majú sklon vstupovať do manželstva bezhlavo. Majú za sebou niekoľko manželstiev a dlhodobých vzťahov.

Majú pocit, že keď budú vo vzťahu pokračovať, keď sa neprestanú naďalej snažiť, vzťah sa zlepší. Boja sa opúšťať druhých zo strachu, že oni sami budú opustení. Trpia tiež zábranami úprimne a otvorene hovoriť o svojich pocitoch a potrebách. A tak vo vzťahoch trpia oveľa dlhšie až do bodu, keď už je bolesť neznesiteľná. Až potom zo vzťahu odchádzajú. Potom trpia pocitmi viny, ako by nechávali v núdzi skutočného priateľa. Podľa zákona príťažlivosti u nich platí, že strácajú záujem o priateľov, ktorí s nimi prestanú zdieľať ich nadhľad na svet. Pomáha im ak sa im dostane vnútornej podpory.

Musia si uvedomiť, že vzťah je pre každého zúčastneného úlohou, prostredníctvom ktorej môžu obaja partneri rásť a vyvíjať sa. Nikto nie je vo vzťahu obetou. Všetky vzťahy si vyberáme čí už vedome alebo nevedome.

Pohľad vtelených anjelov vyžaruje lásku a súcit, sú v ňom stopy po osobnej bolesti, ktorú prežili. Pohľad elementárnych bytostí zase odráža uličnícku hravosť, oči múdrych alebo zasvätených sa dívajú znepokojivým a vzdialeným pohľadom.


Váš život na Zemi sa stane kľudnejším a začne sa Vám viac dariť, ak si zapamätáte nasledujúce:
a) Používajte k svojej ochrane energeticky štíť, hlavne pred tým než začnete pomáhať, vďaka tomu sa prestanete toľko prejedať.
b) Než poviete Áno, počítajte do 10
c) Začnite cvičiť aby, Ste podporili svoje kardiovaskulárne funkcie, zbavíte sa stresu a zníži sa Vaša nadváha.


Anjeli musia udržovať zdravé srdce !!!
a) Udržujte v rovnováhe dávanie a prijímanie, pravidelne si doprajte niečo prijemne.
b) Zbavte sa všetkých pravidiel a konvencii, ktoré Vám bránia v naplňovaní Vášho životného poslania.
c) Hrajte sa, dovoľte svojmu vnútornému dieťaťu, aby sa mohlo slobodne hrať, kedykoľvek sa mu zachce.


NOVÉ DUŠE

Je to duša, ktorá sa rozhodla, že sa vyhne obvyklému procesu narodenia, ktorým sa duša vteľuje do ľudského tela. Proces postupného vývoja z nemluvňaťa do dospelého jedinca totiž považuje za zdĺhavý. Telo získava iným spôsobom. Urobí dohodu s inou dušou, že si v určitom časovom bode vymenia svoje životné energie. Nová duša kontaktuje človeka, ktorý trpí hlbokou depresiou a nemá silu ďalej žiť. Osloví ju v spánku.

Základné znaky:

*Jedného dňa sa prebudí a majú dojem, že ich život je zlý sen a vôbec sa s ním nestotožňujú.
*Nepamätajú si na svoje detstvo ani na významné udalosti svojho života.
*Spomínajú si, že chceli spáchať samovraždu, alebo za sebou majú pokus o samovraždu.
*Ich priatelia a rodina im hovoria: „Si ako vymenený, akoby si to ani nebol Ty!“
*Naraz sa vo svojom živote rozhodnú pre drastické zmeny. Zmenia si napr.: svoje krstné meno, bydlisko, rozvedú sa, zmenia profesiu, náboženské vyznanie atd. …

Proces, ktorým nová duša preberá telo od inej duše sa líši od posadnutia, kde sa iná duša napojí na dušu, a tím i na telo inej osoby. Keď nová duša preberá telo inej bytosti, dochádza k výmene životných energii, podobným spôsobom ako keď zmení vlastníka auto. To znamená, že prevezme telo inej duše, ktorá mu ho dobrovoľne prenechalá.

Toto telo obýva jediná duša. Alebo môže byť nová duša spriaznenou dušou či duchovným dvojčaťom duše opúšťajúcej telo a v tú chvíľu prenajíma aspoň čiastočne na základe uspôsobenia predávaného tela smer vývoja pôvodnej duše. Komunikácia medzi oboma dušami kým sa výmena uskutoční prebieha obyčajne dlho. Výmena prebehne dokonca i na skúšku, to znamená, že pôvodná duša opustí telo, aby získala skúsenosť stavu bez tela a nová duša medzitým vojde do jej tela, aby zistila, či sú vo vzájomnej zhode. Než dôjde ku konečnej výmene, musia si byť obidve duše svojím rozhodnutím úplne isté. Pretože táto výmena je nevratná. Akonáhle obidve dospejú ku konečnému rozhodnutiu, je vyššou mocou zinscenovaná situácia, pri ktorej dôjde k výmene. Pôvodná duša obývajúca doteraz telo, spácha samovraždu, stane sa účastníkom nehody, je nútená postúpiť operáciu, alebo sa jednoducho vymiesi z tela. K výmene môže dôjsť aj v spánku, aj pri obyčajnom zdriemnutí alebo pri meditácii. Pôvodná duša potom odchádza do rovnakých duchovných sfér kam odchádzajú po smrti duše, ktoré zomrú obvyklým spôsobom. Keď sa nová duša prebudí, obvykle si na proces výmeny nepamätá. Amnézia, strata pamäti je typická, kedykoľvek duša cestuje zo 4 dimenzie duchovného sveta kde neexistuje čas, do 3 dimenzie pozemskej existencie. Ide o to isté, ako keď sa Vám zdá, že Ste vo svojom sne dospeli k podstatnému duchovnému poznaniu, lebo Vaša duša skutočne v spánku navštívila duchovné sféry, ale ráno po prebudení si poznanie získané vo sne neviete vyvolať. Existencia času na Zemi popiera poznanie, ku ktorým sme dospeli v duchovných dimenziách, aj vo sne. Vďaka tomu takéto poznanie nedáva na Zemi, v bdelom stave, zmysel. Táto informácia však zostane uložená v našom vedomí a pôsobí v našej duši ako neviditeľný duchovní katalyzátor a súčasne maják.

Pôvodný život bytosti, ktorá výmenu prežila, jej však po prebudení nedáva zmysel. Naraz a úplne nečakane, má neodbytný pocit, že niečo nieje v poriadku. Nepoznáva svoje deti, partnera, priateľov. Vo svojom vlastnom živote si pripadá ako úplný cudzinec. Keď sa nová duša pokúsi vyvolať spomienky na svoje detstvo alebo nedávne zážitky pred výmenou, buď vôbec neexistujú alebo sú nejasné a zahmlené. Krstné meno im pripadá cudzie a preto si ho menia. Po tejto zmene sa začnú cítiť lepšie. Nová duša má vysoké poslanie, a svoje nové telo využíva k jeho naplneniu. Neexistujú medzi ich predstaviteľmi žiadne charakteristické poznávacie znaky z hľadiska vzhľadu, celkovej kondície alebo zdravotných problémov ani astrologického znamenia. Okrem toho nová duša môže pochádzať z ktorejkoľvek duchovnej ríše. To znamená, že osoba tohto typu môže mať telo vteleného anjela ale dušu inkarnovanej vesmírnej bytosti. Nezmenia sa však iba ich city voči ľudom zmení sa celá ich osobnosť, dokonca aj ich fyzické rysy. Cez noc sa im zmení farba očí.

Životné poslanie … šíriť Božskú lásku a mier. Forma, ktorú si preto zvolíte je druhoradá. Vaša úloha súvisí so šírením kľudu a mieru. Ranná meditácia sa pre Vás preto stáva nutnosťou. Meditujte, aby Ste svoje nové túžby a sny objavili, a potom v modlitbe požiadajte o silu, ktorá Vám pomôže vytvoriť nové životné podmienky presne podľa vašich predstáv.

Charakteristika ich vzhľadu závisí na tom, do akej skupiny patrí telo, ktoré prevzali. Ich záujmy a rovnako tak i osobné vyžarovanie naopak určuje skupina, ku ktorej sa radí ich duša. Sú zmesou dvoch duchovných ríši. Má sklony prejavovať znaky obidvoch ríši, cíti sa ovplyvňovaná duchovným posolstvom obidvoch ríši. Vďaka tomu sa môže niekedy cítiť nevyrovnane a zmätene, pretože nevie, ktorým smerom sa má vydať. Sústreďte sa iba na svoje poslanie, všetko ostatné sú iba pridružené detaily.


Máte pocit, že patríte do viac kategórií???

Dôrazne upozorňujem, že daný test, nie je hra ani zábava . Berte ho vážne, nevyberajte si kategóriu, ktorá je Vám sympatická. Otázky sú zámerne rozdelené po 6 !!!
V každej tejto kategórii napr.: od 1 po 6 musíte mať minimálne 4 odpovede ÁNO !!!

Pokiaľ máte menej ako 4 kladné odpovede, nepatríte do danej kategórie ani keby ste veľmi chceli!!! !
V kategórii, v ktorej máte najviac kladných odpovedí, tam patríte. Pokiaľ máte zhodní počet vo viacerých kategóriách, patríte do všetkých.
Porovnajte nasledujúce znaky, pomôžu Vám v rozlíšení, ak patríte do viac kategórii :


1. VYŽAROVANIE

Anjel – vľúdne a láskyplné
Elementál – priateľské a hravé
Vesmírna bytosť – pripravenosť pomôcť a pritom odťažitosť
Zasvätený – vážne, tajomné, vznešené


2. VZHĽAD

Anjel – krásna tvár, niekedy bucľatá tvár a zaoblené telo, blond vlasy, modré alebo tyrkysové oči
Elementál – vypadá ako zväčšená kópia víly, elfa, trpaslíka, morskej panny, lesného muža, ryšavý, bledá pokožka, zelené oči
Vesmírna bytosť – vysoké a štíhle telo, alebo malá postava, štíhla aj podsaditá, neobvyklý tvar očí a neobvyklé rysy tváre, striedmosť v obliekaní, ženy sa líčia veľmi málo alebo vôbec
Zasvätený – dlhá tvár, do diaľky upretý pohľad, vlajúce šaty alebo košele tmavých farieb, často dlhé vlasy (čierne, farbia si ich na čierno, chodia oblečení v čiernej farbe )


3. ZÁUJMY

Anjel – liečenie a služba druhým, snaha udržovať vo vzťahoch pohodu a láskyplnú atmosféru za každú cenu
Elementál – sklon a potreba druhých baviť a učiť, záujem o umenie a životné prostredie
Vesmírna bytosť – liečenie prostredníctvom energetického pôsobenia, reiki, pomáhať komukoľvek a kedykoľvek
Zasvätený – sklon a potreba vyučovať a praktizovať okultizmus, mysticizmus a pohanské rituály.

Viac sa dočítate v milej knižke “POZEMŠTÍ ANDĚLÉ” – sprievodcovi kategóriami Duchovných Bytostí – od psychoterapeutky Doreen Virtue, Ph.D. (v originále “Earth Angels”) a na jej internetovej stránkehttp://www.angeltherapy.com/


Tak a teraz už viete aký anjelik Ste … 🙂
Mám pre Vás ešte jedno potešenie v podobe odkazu na “Anjelske karty”  – klikni naň

Andělské karty – Doreen Virtue, Ph.D.

kde si môžete “nechať poradiť práve od anjelikov”…


Čo Vám radia anjelíčkovia v anglickej verzii …

Angel Reading

07.01.2010

Ktorý je Váš archanjel?

VÁŠ ARCHANIEL …

Tu je niekoľko jednoduchých rád či metód, ako zistíte, ku ktorému archanielovi budete mať v živote najjednoduchší prístup:

Prvá  metóda je pomocou Vášho astrologického znamenia. Archanjel, ktorý vládne Vášmu znameniu , je ten, s ktorým najviac súznievate. Astrologické znamenie je akási energetická signatúra, ktorá Vás nepozorovane ovplyvňuje.

Napríklad pokiaľ Ste sa narodili v znamení Kozorožca, budete skôr v súlade s Urielom než s ostatnými tromi archanjelmi. To neznamená, že sa nemôžete spojiť i s ostatnými, ale jednoduchšie bude naviazať spojenie s archanjelom, ktorý vládne dátumu Vášho narodenia.

Ďalší spôsob je pomocou elementov vo Vašom mene. Samohlásky sú spojené s konkrétnymi elementmi ohňa, vzduchu, vody, zeme a éteru (zdroje predchádzajúcich štyrmi). Podľa nasledujúcich údajov si určíte elementy vo Vašom mene a archanjelov, ktorí týmto elementom vládnu. Napríklad  meno Angelína a tak prvá samohláska v mene je “A”, ktorá je priradzovaná k elementu – éter a následne k všetkým štyrom archanielom (GABRIEL, MICHAEL, RAFAEL, URIEL).

PRVÁ                         ELEMENT    ARCHANIEL VLÁDNUCI
SAMOHLÁSKA                                 TEJTO SAMOHLÁSKE

“E”                                 VZDUCH           “RAFAEL”
“I”                                  OHEŇ                 “MICHAEL”
“O”                                 VODA                 “GABRIEL”
“U”                                 ZEM                    “URIEL”
“A”                                 ÉTER                   VŠETCI 4 –

GABRIEL,MICHAEL,RAFAEL,URIEL

“Y”                          OHEŇ a VODA        “MICHAEL a GABRIEL”

07.01.2010

Ako komunikovať s Anjelmi

Na úvod Vás upozorňujem, že tento návod „Ako komunikovať s Anjelmi“ píšem z mojich vlastných skúseností. Nakoľko ju mám vrodenú, neviem presne odhadnúť, ako sa bude dariť Vám … Ja som si ju musela len zaktivovať … naučiť sa s ňou pracovať, kým som si sama uvedomila, že „Ja vlastne s nimi komunikujem“ … ubehol nejaký ten čas. No osobne si myslím, že som s nimi komunikovala oveľa skôr, len som si to neuvedomovala. A preto, ak Vám to hneď nepôjde, trpezlivo skúšajte ďalej, nevzdávajte sa … 🙂  Žiaľ, ak Ste tento  dar nedostali do vienka, môže Vám to trvať dlhšie ako mne. Takže ako nato:

Zapáĺte si sviečku a aby Ste sa lepšie uvoľnili, môžete si pustiť tíško – len ako hudobný podmaz nejakú hudbičku. Zhlboka sa niekoľko krát nadýchnite a vydýchnite, tým sa Vám vyčistia myšlienky … teraz  si v duchu hovorte napr.: „Volám Ťa  zo svetla Archanjel Michaiel“ (poznámka: meno Archaniela či Anjela si volíte podľa Vašej potreby). Teraz sa opýtajte či prišiel zo 100% svetla. Odpoveď by mala znieť „Áno“. A teraz môžete klásť otázky … odpoveďou na ne je to, čo Vám prvé napadne …  Keď sa Vám komunikácia darí, pokračujte a rozvíjajte si ju. A ak nie, pokúšajte sa o nadviazanie komunikácie ďalej, nie je to jednoduché, vyžaduje si to trpezlivosť, sústredenie a cvik …  Držím Vám pästičky 😀

08.01.2010

Anjelská Abeceda (Tébská)

Tradícia hovorí, že anjeli majú svoj vlastný jazyk, ktorý sa podobá hebrejčine. Jestvujú rozličné verzie abecedy tohoto jazyka, z ktorých najmenej komplikovanou je tébska abeceda. Pre nás je najľahšia, pretože je podobná našej vlastnej. Hoci písmená sú celkom iné, môžeme nimi jednoducho nahradiť naše písmená. Zistíte, že chýbajú tri písmená – J, U a W. Namiesto „J“ sa používa tébske písmeno „I“, namiesto „U“ tébske „V“ a namiesto „W“ dvakrát napíšte tébske „V“.

Skúste si napísať svoje meno „Anjelskou abecedou“ 😀

Anjelská Abeceda (Tébská)


Akcie

 • edit Upraviť

20 odpovedí

Mirka (21:22:02) : upraviť
Ahoj angie, naozaj pekna stranka, to sa musi uznat. Nerada klamem, ale je nadherna. Ti anjeli ma dostali, milujem akekolvek ich obrazky. Angie, bosorka mi povedala, ze moj strazny je Rafael, zaco som jej velmi vdacna lebo odvtedy snim komunikujem. A zivot je akysi krajsi. Dakujem aj Tebe, ze si sa ozvala, potesilo mato. Rada sa od inych ucim, budem rada ak mi par rad das aj Ty. Dakujeeeeeeeeeeeeeeeem.
Odpovedať

6 08 2009

angie72 (23:41:00) : upraviť
JASNE MIRKA RADA TI KEDYKOLVEK POMOZEM, MNOOO A K TYM ANJELOM: MAME ICH VIAC A NIE LEN JEDNEHO, TAKZE ZIADNU PANIKU A UZIVAJ SI KOMUNIKACIU S NIMI, SU TU PRE TEBA ABY TI BOLI NA POMOCI KED TO BUDES POTREBOVAT, ROBIA TO S LASKOU, LEN ICH TREBA POZIADAT.
Odpovedať

7 08 2009

Mirka (14:48:26) : upraviť
Ahoj angei, chcem sa Ta spytat: je mozne, ze by mi anjel Rafael napisal meno mojho nastavajuceho? Toho cloveka som v zivote nevidela, ale vraj sa mam zanho vydat? Moze to byt pravda?
Odpovedať

7 08 2009

angie72 (16:25:08) : upraviť
Mnooo cicka – MIRKA, sú veci medzi Zemou a Nebom … takže sa to nedá vylúčiť … Ale či Ti to bude písať alebo či to bude priamo Rafael, to Ti ja neviem zaručiť …??? A kto Ti túto informáciu vôbec dal…??? Z môjho hladiska Ti Ja poradím následovne: Vo svojej podstate sú všetci anjeli anjelmi lásky, neprestajne sa starajú o harmonický chod vesmíru. No hlavným anjelom zo všetkých čo sa lásky týka je anjel HAGIEL, je vládcom Venuše a má na starosti medziľudské vzťahy, sympatiu, harmóniu ale i L á s k u Myslím si, že by si sa v tejto veci mala skúsiť obrátiť na práve neho … Daj mi potom vedieť, ako Ti to dopadlo a držím Ti pästičky šťastia
Odpovedať

7 08 2009

Mirka (15:22:06) : upraviť
Ahoj angie, uz Ti pisem tuto otazku treti krat a akosi sa Ti tu stale nezobrazuje. Moze mi anjel Rafael napisat meno muza za ktoreho sa mam udajne v buducnosti vydat? Je take nieco vobec mozne a mam tomu verit?
Odpovedať

7 08 2009

angie72 (16:30:00) : upraviť
MNOOO CICUSKA – MIRUSKA, KOMENTY SA ZOBRAZIA AZ ICH JA POVOLIM. JE TO PRETO, ABY SA U MNA NEZOBRAZOVALI VULGARNOSTI ALEBO INE PREJAVY NEZRELOSTI.
Odpovedať

7 08 2009

Inka (15:29:26) : upraviť
MIrka, nezobrazuje, lebo čaká na schválenie….vieš?
Odpovedať

7 08 2009

angie72 (16:36:33) : upraviť
MNOOO INUSKA DAKUJEM SI ZLAATA. NEBOLA SOM TU, TAK SOM NEMOHLA TAK RYCHLO ZAREAGOVAT … DIK
Odpovedať

7 08 2009

Mirka (16:51:41) : upraviť
Dakujem uz chapem, angie to sam Rafael. Chcela som sa spytat jeho co s jednym mojim “kamaratom”. Je to zlaty chalan, ale asi nie premna. Akosi ma amorik nemoze a nemoze trafit. Rafael mi k nemu povedal, ZABUDNI. Nechapala som, potom mi napisal, aby premna neexistoval, vraj sa vydam za ineho. Tak som sa spytala ci zu “moj drahy dostal rozum”. Zial nestalo sa lebo Rafael mi napisal uplne ine meno, toho cloveka nepoznam. A preco prave gynekolog?????? Vzdy som hovorila, ze muza s takymto povolanim by som pri sebe nezniesla. Som dost ziarliva, neznasam, ked sa moj chlap pozera inej do oci nieto este na ….ved vies. Vraj je dokonca teraz zenaty! Tak som sa spytala ci sa rozvedie mojou vinou, vraj nie. No chvalabohu aspon jedna dobra odpoved. Idem na toho Hagiela…, dam potom vediet angie. paaaaaaaa paaaaaaaaaaaaa.
Odpovedať

7 08 2009

angie72 (19:02:47) : upraviť
WOOOW MIRKA, MNOOO MAS TO PESTRE, ALE NEBOJ AK TI JE NIEKTO SUDENY, TAK SA TAK I STANE AJ BEZ NASHO PRICINENIA … JA LEN DRZIM PASTE, ABY TI TO DOBRE DOPADLO, UZ SA TESIM CO MI POVIES PO ROZHOVORE S HAGIELOM …
Odpovedať

7 08 2009

Inka (19:17:30) : upraviť
tak máš poštu na azete, Angie:-)
Odpovedať

7 08 2009

angie72 (20:05:29) : upraviť
IVKA, TY SI MI PISALA AJ NA AZET…??? ALEBO TO MYSLIS TAK, ZE KED MI SEM PISU, DOSTANEM SPRAVU AJ NA AZET…???
Odpovedať

7 08 2009

Inka (21:46:49) : upraviť
Angie, ja som ti tam písala:-)

7 08 2009

Mirka (20:39:42) : upraviť
Ahoj Angie, teraz sa podrz zlatko, pozvala som si na pekec toho Hagiela…. Prisiel co ma potesilo, spytala som sa ho ci mi teda moze on napisat meno mojho nastavajuceho. Povedal, ze ano no a zacal pisat. Skoro mi kuky vypadli…. Napisal mi vsetko v tom istom poradi ako Rafael! Spytala som sa ho ci neklame, povedal, ze nie. Tak som sa mu podakovala a prepustila som ho… Ty brdo, tak ja budem mat doma normalne gyncentrum???????????
Odpovedať

7 08 2009

angie72 (21:00:30) : upraviť
MIRKE – WOOOW CICKA, TAK VIDIS, ASPON SI SI POTVRDILA SPRAVNOST ODPOVEDE RAFAELA … MNOOO TAK MI NEOSTAVA LEN TI GRATULOVAT K TOMU GYNCENTRUMU chi chi chi ALE SOM RADA, ZE SI SI POKECALA AJ S HAGIELOM …
Odpovedať

7 08 2009

Mirka (21:55:32) : upraviť
Niesom Monika angie, pozri sa lepsie….Angie bosorka ma volno? Neodpisuje ani na maily. Chcela by som ju poprosit, aby sa mi vyjadrila. Patrala som na nete, zoznam blavackych gynkacov, ale veru jeho som nenasla….
Odpovedať

8 08 2009

angie72 (15:30:03) : upraviť
OKI MIRKA SORRY UZ SOM TO OPRAVILA … NEVIEM, CO JE S BOSORKOU JA JU NEPOZNAM OSOBNE … A NIE SOM S NOU V KONTAKTE, VLASTNE ANI NEVIEM PRESNE S CIM SA ZAOBERA… A AKO SA VOLA TEN GYNDOS … ??? MOZNO HO POZNAM …
Odpovedať

8 08 2009

Inka (16:44:03) : upraviť
Angieee, vieeem xixixi
Odpovedať

8 08 2009

Mirka (20:18:57) : upraviť
Ahoj Angie, teray neviem ci si si moj odkaz precitala, ten Mudr. alebo Dr. sa vola Rubela Frantisek. Ferko, hi-hi-hi. Hovori Ti ti nieco?
Odpovedať

8 08 2009

angie72 (15:27:03) : upraviť
AJOOOJ INUSKA, UZ SOM TI TAM ODPOVEDALA heh heh heh SORRY, ALE VCERA SOM ZASPALA PRI TV
Odpovedať

6 08 2009

Tento článok bol publikovaný dňa August 8, 2009 o 11:29 popoludnia a zaradený do ANJELI a JA . Môžeš sledovať odpovede pre tento článok cez zdroj odoberania RSS 2.0 Môžeš nechať odpoveď, alebo spätné odkazovanie

z tvojej vlastnej stránky.

125 komentárov

125 thoughts on “1. Anjeli a Ja

 1. Pekný večer Ti prajem Angie. Síce neviem ako sa volá môj Anjel strážny, zato viem ako vyzerá. Bohate mi to ku komunikácii stačí. Držím Ti palce,aby TI táto stránka vydržala maximálne dlho. Potrebuje Ťa veľa ľudí,Javgo.

  • AJOOOJ JAVGO :), DAKUJEM TI ZA KRASNE SLOVKA, VELMI MA POTESILI A TO AKO SA TVOJ ANJEL VOLA, SI KUKNI NA STRANE 1. ANJELI A JA DOLE SU TABULKY A DLA TVOJHO DATUMU NARODENIA SI NAJDES JEHO MIENKO 🙂
   KRASNY VECER, SORRY UZ JE RANKO PRAJEM A RADA TA U MNA ZNOVA UVIDIM 🙂

   • I have the same problem with you rendiargg tumblr. 😦 But if you have the time use google reverse image search (although sometimes there might be zero result, too).

 2. Slniečko, teším sa na tvoje ďalšie info o anjeloch a moooooc sa teším, že si vytvorila tento vlastný blog. Krásne dni plné úsmevu a milých ľudí želám.

 3. Pekny vecer prajem mila Angie, musim sa s radostou zverit , ze predvcerom som sa dozvedela kyvadlom meno mojho anjela strazneho, vola sa IMAMIELA. Uplnou nahodou som sa pred chvilou dostala na tuto stranku a vidim, ze podla mojho dna narodenia /8.12/je mojim anjelom straznym IMAMIAS….:)
  Okrem toho som sa pytala, ktori archanjeli mi pomahaju, napisali mi : archanjel Michael a archanjel Imanuel.Hladala som a nasla som, ze archanjel Imanuel existuje.
  Este jedna pozn.k praci s kyvadlom : vcera a dnes mi kyvadlo /nejaki duchovia/ pisalo dost drze “rady”, nechcem to tu pisat…slovom sa bavili na moj ucet.Uplne ma to zarazilo, poslala som ich prec do svetla.
  Tieto “vstupy” som mala pocas kontaktu s mojim anjelom, slovo prebral niekto ini…
  Stranka je velmi pekna, teraz pocuvam krasnu relaxacnu hudbu z vasho blogu …prajem vsetko dobre 🙂

  • KRASNY DNIK VAM PRAJEM MILA STRELKYNA, VELMI MA TESI, ZE SOM VAM UROBILA RADOST S MOJOU STRANKOU 😀 K TOMU CO STE MI NAPISALI: ANO, CASTO SA STAVA, ZE SA PRI KYVADLOVANI VOTRIE NEZBEDNY DUCH … VTEDY JE VHODNE NA CHVILKU PRESTAT A POSLAT HO PREC…, TAK AKO STE TO SPRAVILI… PRETO JA OSOBNE TVRDIM, ZE JE NA MIESTE ABY BOL/A EZOTERIK/CKA VELMI OBOZRETNY/A . NIKDY NEVIEME, S CIM PRIDEME DO KONTAKTU PRI PRACI S KYVADLOM, ALEBO INYMI POMOCKAMI … PRETO JE NUTNE BYT KLUDNY/A A RYCHLO I POHOTOVO ZAREAGOVAT NA SITUACIU. SPRAVILI STE TO SPRAVNE 🙂 A AKO DLHO UZ POUZIVATE KYVADLO??? PRAJEM VAM VELA PRIJEMNYCH CHVIL NA MOJEJ STRANKE A RADA VAS TU UVIDIM, KRASNY DNIK PRAJEM 😀

   • Dobry vecer Angie 🙂 Kyvadlo pouzivam iba obcas, nemam s nim velke skusenosti, funguje mi na odpovede ano- nie a nieco medzi tym, teda ked ten suhlas nie je uplne na 100%.Skusam aj tabulku s pismenkami, ale vychadzaju mi same nezmysly, max sa da precitat prve -druhe slovo ale neskor akoby bolo rusene, a tak s tabulkou nemam velku trpezlivost…bez pismen sa vsak vela nedozviem.
    Preto uvazujem o kurze: Liecenie pomocou VJ, tam kazdeho napoja na VJ, ukazu ako vycistit komunikacny kanal v pripade potreby a potom by to malo fungovat.
    Ak budem mat nejake postrehy, ozvem sa. Prajem vam vsetko len to najlepsie 🙂

   • AJOOOJ Strelkyna, ANO CHOD NA TEN KURZ, BUDE TI PROSPESNY A NIE LEN TO, STRETNES TAM LUDI OD KTORYCH SA VELA NAUCIS A MOZNO AJ NEJAKE TO PRIATELSTVO TAM VZNIKNE 😀 ZVLADNES VSETKO, LEN SI MUSIS VERIT. I JA TEBE PRAJEM KRASNY DNIK A NIE LEN ZE TI PRAJEM VSETKO NAJ, ALE ESTE VIAC 🙂 A UZ SA TESIM NA TVOJE DALSIE PISMENKA…

 4. Ahoj Angie, prihlasila som sa na kurz : liecenie skrz VJ, ale akosi som zneistela a neviem, ci vobec pojdem..Precitaj si prosim tento clanok :je od p.Anicky Sadlovej,uznava ju aj nasa Helar.Ma tam aj vela inych dobrych clankov.A pise aj o anjeloch, ale ti su vraj z astralu….atd.
  tak isto to kyvadlovanie, vraj je to len s dusami zo 4.dimenzie, teda z astralu a je to nebezpecne.

  http://www.saira.estranky.cz/clanky/v-zajeti-bludu/bludy-manipulace-silavnitrnihoja-covsechnodokazem
  Som zvedava na tvoj nazor.Maj sa pekne 🙂

  • AJOOOJ Strelkyna, MNOOO MOJ NAZOR JE … NENECHAJ SA NIKYM OVPLYVNOVAT A NECHAJ SI PORADIT TVOJIM VNUTORNYM “JA” – NEMOZES VSETKEMU VERIT… DOBROVOLNE SA PRIZNAVAM, ZE SOM SA ESTE K TOMU CLANKU NEDOSTALA 😀 NO HNED AKO TO BUDE MOZNE SI HO PRECITAM A NAPISEM TI SVOJ NAZOR … SLUBUJEM 🙂 ZATIAL TI DRZIM PASTE 😀

 5. ahoj angie…sem na tuto stranku som sa dostala vdaka svojmu otcovi ktoreho asi uz poznas (javgo) 😀 som rada ze som tuto stranku navstivila lebo vo svete ktory zijem nie je vela ludi s ktorimi sa mozem porozpravat o svojich skusenostiach s nadprirodzenymi vecami zatial lebo verim ze sa to casom zmeni…je dobre vidiet ze ludí ktory sa zaoberaju timito vecami je stale viac.som rada ze tento blog existuje a ze som sa sem dostala.drzim ti s nim palce a bola by som rada ak by si mi niekedy vyvestila :D….ocko dakujem aj tebe za tuto stranku a za to ze ta mam aj ked sme si velakrat nerozumeli.budem sa to snazit zlepsit ako sa len da 🙂 lubim ta

  • AJOOOJ VALIKA, DAKUJEM TI ZA SLOVA VDAKY A ANO, POZNAM TVOJHO OCINA JE TO FAJN CLOVIECIK :o) TVOJE SLOVKA, KTORE SI TU NAPISALA SU PLNE LASKY A SU PRENADHERNE…
   SOM STASTNA, ZE ESTE JESTVUJU TAK NEZNE BYTOSTI AKO SI TY A VER MI, ZE SI S TEBOU RADA KEDYKOLVEK POKECAM CI POPISEM :o)
   ZATIAL Pááá …

 6. dobry vecer…..dlho som uvazovala vam napisat…..viem ze moj zivot nejde spavnou cestou…..dopocula som sa o jednej pani z trencina ze ma schopnost komunikovat s anjelikmi…a moj znamy to okusil…a zistil ze sa snim spojil moj nebohy brat …chcem aj ja nieco take postupit aby som vedela ze ci aj ja mam anjela strazneho a ako si mam upravit vlastnu zivotnu cestu..uz dlhsie obdobie sa mi zledary..hlavne sukromy..som si neista vtom co robim….prosim pomozte mi…

  • AJOOOJ ANDREJKA, VELMI MA MRZI CIM TERAZ PRECHADZAS.
   PROSIM, NEZUFAJ … NA CESTE ZIVOTOM NIEKEDY MUSIME PREJST AJ PO CESTE TRNISTEJ … JE TO NEJAKA SKUSKA KTOROU MUSIME JEDNODUCHO PREJST … ALE TO NEZNAMENA, ZE NOU BUDEME KRACAT NAVZDY …
   ANDREJKA, AJ TY MAS SVOJHO ANJELICKA STRAZNICKA, LEN TOMU MUSIS VERIT A TO JE ZAKLAD … A AZ POTOM HO MOZES POPROSIT O POMOC, LEBO ANJELICKOVIA NAM NEMOZU „VSTUPOVAT DO ZIVOTA BEZ NASHO POZVANIA – NASEJ PROSBY“ – JE TO JEDNODUCHE … ZAPAL CAJOVU SVIECKU A V DUCHU ALEBO NAHLAS OSLOV SVOJHO ANJELICKA … NAPR.: „ANJELICKU MOJ STRAZNICKU PROSIM TA VELMI PEKNE O POMOC, PROSIM POMOZ MI (teraz vyslov svoju prosbu, ci zelanie …), VKLADAM TENTO PROBLEM DO TVOJICH RUK A VERIM, ZE MI HO POMOZES VYRIESIT /ZVLADNUT K MOJEJ SPOKOJNOSTI / SPLNIT ZELANIE …“
   NECH SA TAK STANE CO NAJSKOR, DAKUJEM – AMEN …
   ANDREJKA, DUFAM ZE SA MI OZVES A NAPISES MI CO MAS NOVE, ZATIAL TI PRAJEM VSETKO DOBRE … Pááá

  • Tak a máme tu prvého šťastlivca na veštenie:

   (Prosím, aby sa mi ozval písomne v téme “Poradňa” a napísal mi či súhlasí, tam si dohodneme aj termín veštenia)

   1. ANDREJKA – reagovala 01.10.2009 v téme “Anjeli a Ja”

   Blahoželám 🙂

 7. ahoj angie tato stranka je velmi krasna.Ja len tolko my sa snazime s manzelom uz siedmy mesiac o babetko a nedari sa nam a tak som zacala prosit anjela omaela aby nam pomohol je pravda ak som ho zacala prosit sa citim lepsie a pokojnejsie ja verim v existenciu anjelov uz od malicka mi babka vravela aby som sa modlila k anjelickovi straznickovi a az teraz som pochopila co tim myslela , a chcela by som vediet ako by som sa knemu mala prihovorit aby mi dal nejake znamenie ktomu ci budem mat babo uz teraz si ho zelam ale neviem ako nato aby mi dal odpoved dakujem

  • AJOOOJ KAROLINKA23, POSIELAM TI MALE POMOCKY V PRILOHACH NA TVOJ MAIL, ANO MAS PRAVDU VIERA V NIECO MA PRIAM MAGICKU MOC A JA VERIM, ZE SA VAM TO BABATKO NARODI, NIEKEDY STACI SA NA TO NESUSTREDIT TAK INTENZIVNE, ALE VIERU SI PONECHAT A O CO ZIADAS, TO SA AJ STANE SKUTOCNOSTOU. DRZIM VAM OBOM PASTICKY 🙂
   ZATIAL Pááá A KLUDNE NAPIS AKO POKRACUJETE 🙂
   ANGIE72

 8. Ahojte všetci, nádherná stránka, neviem sa jej nabažiť… Čítam a čítam a ani som nevedela, že môj anjel má meno, je sice trošku ťažšie zapamätať si to -“MEBACHEL”, ale častou navštevou to isto zvládnem.
  Ozaj robili ste si tie otázky? Mne vyšlo,že som elementárna bytosť + vesmírna. Neviete čo to znamená? Treba spraviť dajaku zmenu alebo niečomu sa vyhýbať? Vďaka, pekný dník želám

  • AJOOOJ MAGDUS, MNOOO VELMI MA TESI, ZE SA TI MOJ BLOG PACI 😀 NEBOJ NAUCIS SA MENO SVOJHO ANJELIKA xi xi xi 🙂
   A K TOMU TESTU “AKY ANJEL SI … ?” PRIPRAVUJEM PODROBNEJSIE VYSVETLIVKY, MALA BY SOM TO STIHNUT UVEREJNIT DO KONCA TYZDNA, BUDE TO VELMI PODROBNE SPRACOVANE A URCITE SI NAJDES SPRAVNU ODPOVED I ZARADENIE 😀
   ALE ZATIAL ASPON SKRATENA VERZIA PRE TEBA:
   “ELEMENTARNE BYTOSTI
   – vily, elfovia, skriatkovia, trpaslici, lesny muzi, morske vily, delfiny, zvierata a jednorozci
   vsetci sme chraneni anjelmi, tieto bytosti su vsak navyse chranene aj vilami.
   zastupcovia tejto skupiny maju velmi casto nacervenalu farbu vlasov v roznych odstinoch. mozu byt uplne rysavi, alebo mozu mat vlasy gastavovo hnede alebo nacervenano blondave. kelstky vzhlad, pehy, zdravo cervena pokozka. odmietaju akekolvek pravidla, neznasaju ich, nedodrzuju ich, myslia si,ze vsetci, ktori sa nimi riadia su pokrytci… atď (pokračovanie sa pripravuje – tu v TEME “ANJELI a JA”” ZATIAL Pááá

 9. Ahoj angie,máš veľmi peknú stránku,je nádherne ilustrovaná a taká živá.Na spojené blogy chodím už dlhšie,ale sem som sa dostala až teraz.Máš tu krásne obrázky, je to také milé a nežné,akoby som tu bola zababušená v perinke.Odteraz sem budem chodiť častejšie 😀 Táto stránka je balzam na dušu, obrázky sa mi veľmi páčia.

  • AJOOOJ NINKA, I TVOJE SLOVKA SU BALZAMOM NA MOJU DUSICKU 😀 VELMI PEKNE TI ZA NE DAKUJEM … ANGEL’S BLOG TA VZDY RAD PRIVITA 🙂

 10. Ahoj Angie,
  chcela som sa dozvediet viac o “angelologii” a zabruslila som na tieto mile stranky…hned aj vyuzivam prilezitost ta pozdravit a zazelat ti krasne sviatky Vianocne, a do dalsieho roku vela novych priatelov anjelov. Ja sama by som velmi chcela vediet, ci aj moja maminecka, ktora mi necakane umrela pred 6-mi rokmi (este pocas mojho dlheho pobytu v USA) sa stala anjelom…vies Angie, ja tomu verim, ale potrebujem si to tak trosku overit u “fundovanej” osobky :-)… Este raz ta moc pozdravujem a prajem vela, vela uspechov.

  • AJOOOJ ZUZANKA, VELMI MA POTESIL TVOJA REAKCIA. DAKUJEM ZA KRASNE PRIANIE K SVIATKOM I JA TI PRAJEM ICH PRIJEMNE PREZITIE … A ABY TA TVOJI ANJELICKOVIA OCHRANOVALI A POVZBUDZOVALI. NA UVOD MI JE VELMI LUTO, ZE SI PRISLA O MAMINKU, NO MOZES MI VERIT, ZE VELMI DOBRE CHAPEM, CO ASI CITIS … I JA SOM PRISLA UPLNE O VSETKYCH CLENOU RODINY, NECHALI MA TU SAMU …
   A TERAZ K TEJ ANGEOLOGII: NIE KAZDA DUSA, KTORA NAS OPUSTI SA AUTOMATICKY STAVA ANJELOM, ZALEZI NA VELA OKOLNOSTIACH CI SA TAK STANE … ALE VACSINOU SA NIMI STAVAJU CISTE, NEPOSKVRNENE DUSICKY … 🙂 TAK NEVIEM CI SI DOSTALA TU SPRAVNU ODPOVED, ALE VERIM, ZE VIES, CO SOM TI CHCELA NAZNACIT … TVOJA MAMINECKA JE STALE PRI TEBE …

 11. Ahoj ANGIE 72.
  som veľmi rada, že takáto stránka existuje a pravdu povediac, patrím k ľuďom, ktorím sa v živote deju veci a nevedia prečo. Až po zhliadnutí a prečítaní niektorých Tvojich stránok -VEĽKÁ VĎAKA – som pochopila, prečo.
  Intuitívne už dávno verím, že som v minulosti bola …….nevedela som to definovať kto. Dnes, po Tvojom teste, kde mi jednoznačne vyšlo, že patrím k zasvätencom, tomu rozumiem.
  V minulosti som vedela predvídať veci a dokázala som sa rozprávať so zosnulým (tomu sa do dnešného dňa snažím vyhýbať, lebo neviem, čo spraviť, aby mi táto vlastnosť neublížila) Sama od seba prišla doba, kedy som začala prosiť anjela a Pannu Máriu o pomoc – pri tom nechodím veľa do kostola….
  Rada by som vedieť o svojich schopnostiach viac, len neviem ako a kde….Rada by som ich aj rozvinula, len sa bojím. Skoro vždy, keď niečo, čo cítim z týchto vlastností, dám o seba von – prezradím,bojím sa, že danú vlastnosť stratím, alebo zahriaknem…..

  V živote som mala dokonca obdobie, kedy mi do cesty v jeden jediný mesiac – bez môjho pričinenia – prišli viacerí ľudia zaoberajúci sa nadprirodzenými javmi.
  Jeden ma vyľakal a od vtedy mám rešpekt. Preto tá opatrnosť po tie roky.
  Teraz som náhodou naďabila na tieto stránky a, ako písala jedna s pisateliek, cítim sa tu príjemne a bezpečne. Preto tá vďaka.

  Prosím, napíš mi, čo mám robiť v mojom prípade, ak chcem o sebe vedieť viac.
  Ďakujem a prajem všetko len to naj-, naj- v novom roku. Hlavne veľa zdravia a pohody.
  Nech tá Vaša snaha touto stránkou vniesť ľuďom pokoj, harmóniu,šťastie a lásku,Vám prináša zaslúžené ovocie radosti z dobre vykonanej roboty.
  Ešte raz pozdravujem a vopred ďakujem za odpoveď

  • AJOOOJ JANI,

   SORRY, ZE TI ODPOVEDAM AZ TAK NESKORO, NO NEVIEM AKO, TVOJ KOMENT SA MI DOSTAL MEDZI SPAMY. AZ DNES SOM HO OBJAVILA A HNED TI AJ ODPOVEDAM … TESI MA TVOJ KRASNY KOMENTAR A TAK TROCHU SI MI PODOBNA … 😀
   UZ SOM SA NAUCILA, ZE NIC CO SA NAM DEJE NIE JE NAHODA A TO SA MI DNES AJ PRI TEBE POTVRDILO … (JA KAZDY MESIAC NAHODNYM VYBEROM UROBIM JEDNEHO STASTLIVCA “HAPPY 🙂 “, CO ZNAMENA, ZE ZISKA JEDNO VESTENIE U MNA ZADARMO). MNOOO A DNES PRAVE SOM TAK CINILA A ASI TO BOL OSUD, ABY SI U MNA ZABLUDILA, LEBO TYM STASTLIVCOM SI PRAVE TY 🙂
   TAKZE TI UPRIMNE BLAHOZELAM A ZAROVEN TA PROSIM, ABY SI SA MI OZVALA V TEMACH “KONTAKT alebo VESTIAREN, CI S VESTENIM SUHLASIS A TAM SI DOHODNEME AJ DEN A CAS VESTENIA PROSTREDNICTVOM SKYPU…
   PRAJEM TI KRASNY DNIK 😀
   Pááá ANGIE:)

 12. Ahojkty moze mi niekto poradit ako a co potrebujem na komunikaciu s anjelmi? Citam ze vam pomohli pri otazkach vo vasich zivotoch. Chcela by som tom skusit aj ja a zcata tatko komunikovat so svojim anjelom.
  Dakujem
  Katka

  • AJOOOJ Katka2602, RADA TA TU VIDIM 😀 MNOOO KEDZE SOM DOSTALA VIAC PODNETOV, PRIPRAVUJEM VAM CLANOK POD NAZVOM “AKO KOMUNIKOVAT S ANJELMI” – V KRATKEJ DOBE VAM HO UVEREJNIM V TEME “ANJELI A JA”
   ZATIAL TI PRAJEM KRASNY VECER Pááá 🙂

 13. Ahooooj!! Robila som si tento test a vyšlo mi že som skokanom alebo hladajucou dušou, je to zvlaštne…ale takto sa citim naozaj a rada by som našla to čo mam byt a usadila aby v buducom živote som sa našla a ak je možne aj v tomto,som zmätena a stale hladam….viem že ty najdeš pre mňa ten spravny smer….dakujem!!!

  • MILA denasska, VELMI RADA BY SOM TA SPRAVNE NASMEROVALA A POMOHLA TI KONECNE NAJST SAMU SEBA, NO K TOMU POTREBUJEM I TVOJU DOBRU VOLU … JA SOM TU LEN AKO “POMOCNY ELEMENT” – TY SI TU TA “DOLEZITA”. KTORA SA MUSI ROZHODNUT A HLAVNE CHCIET “TO” ZMENIT …
   ZATIAL Pááá

 14. ahoj, táto stránka je nádherná.
  chcem sa spýtať, kde by som našla presnú podobizeň anjela prislúchajúceho k dátumu narodenia. konkrétne, chcem ho darovať človeku aby mal k svojmu dátumu narodenia anjela ktorý mu patrí.
  ďakujem Aďa

  • AJOOOJ AĎKA, DAKUJEM ZA POCHVALU 🙂
   MUSIM TA SKLAMAT, PODOBIZNE ANJELOV PODLA DATUMU NARODENIA ZIAL NEEXISTUJU … AK CHCES NIEKOMU DAROVAT ANJELIKA, TAK SA PRI JEHO VYBERE ROZHODUJ SRDIECKOM, TEN KTORY SA TI PRIHOVORI AKO PRVY, TEN JE TEN SPRAVNY alebo inak povedané … TEN KTORY TA UPUTA AKO PRVY, TEN JE TEN SPRAVNY … 🙂
   Pááá ANGIE 🙂

 15. ahoj Angie, ďakujem pekne 🙂 to som si aj myslela 🙂 dobre, tak sa budem riadiť ako doteraz 🙂 moc ďakujem a držím palce, určite budem tvoju stránku navštevovať a nájdem tu ešte veľa odpvedí 🙂
  pa Aďa

  • AJOOOJ adka135, NIET ZAC, RADO SA STALO 😀
   ANO, PRESNE TAK – VZDY POCUVAJ HLAS SVOJHO SRDIECKA ALEBO HLAS SVOJHO VNUTRA … TAK JE TO SPRAVNE, OVELA LAHSIE SA TI PODARI ZVLADNUT VSETKY NASTRAHY ZIVOTA…
   NECH SA PACI, RADA TA TU VZDY PRIVITAM 🙂

 16. Pekny vecer vsetkym dnes som sa prvy krat dostala na tuto stranku a to preto aby som zistila meno anjelika ktory ochranuje mojho anjelika ma 22 mesiacov a dakujem mu ze ju dnes ochranil. dakujeeeeeeeeeeeeeeeeem.

  • AJOOOJ NINKA 😀

   MILA NINKA, TVOJHO ROZKOSNEHO MALEHO ANJELIKA OCHRANUJU ANJELI DEN I NOC, STALE SU “V POHOTOVOSTI” PRILETIET NA POMOC – STACI ICH LEN POZIADAT O ICH POMOC 😀
   KRASNY DNIK TI PRAJEM AJ MALICKEJ Pááá ANGIE 🙂

  • I was very impressed by those qustoiens, they help the seeker to be very proactive in their own life. Good spread Theresa and one I shall keep a note of for future use.Helen ^__^Helen recently posted..

 17. ahoj Angie.Na zaciatok Ti chcem povedat, ze mas skvelu stranku.Ja som vzdy verila v anjeloch, aj sa o nich tak zaujimam.Chcela som sa dozvediet, ako sa vola ten moj podla Tvojej tabulky, no nie som si ista, ci je tam cele meno toho mojho anjela – 26.05. až 31.05…A chcela by som aj skusit komunikovat s anjelom, ale ako rozpoznam, ze so mnou komunikuje?budem pocut jeho hlas, alebo ako?Neviem si to predstavit.Dakujem a pekny den prajem.

  • AJOOOJ RENATKA 😀 ,

   DAKUJEM TI VELMI PEKNE ZA POCHVALU, VELMI MA TO TESI – ZAROVEN POVZBUDZUJE NA DALSIU PRACU PRE VAS A PREZRADIM TI, ZE PRIPRAVUJEM ESTE JEDNO VELKE PREKVAPENIE PRE MOJICH FANUSIKOV 😀
   TAK TVOJIM ANJELOM JE MEBACHEL – Z CHERUBINOV, TVOJIM ARCHANIELOM JE “RAFAEL” – ELEMENT “VZDUCH”. A CO SA TYKA ANJELSKEJ KOMUNIKACIE, POPISUJEM JU TU V TEME “ANJELI a JA” … NIEKTO POCUJE AJ ICH HLAS, NIEKTO ICH AJ VIDI A NIEKTO ICH LEN VNIMA … ALE MOZE SA TO PREJAVOVAT AJ AKO VNUTORNE VNUKNUTIE NEAKEJ TVOJEJ MYSLIENKY … JE MNOHO SPOSOBOV AKO S NIMI KOMUNIKOVAT, AK CHCES VEDIET PODROBNOSTI, KUP SI KNIHU OD PhDR. DOREEN VIRTUE – STRETNUTIA S ANJELMI.
   ZATIAL Pááá ANGIE 🙂

 18. Ahoj Angie, dakujem za Tvoju odpoved.Dnes som skusila o komunikaciu s mojim anjelom ochrancom Mebachelom, ale nic 😦 Ja v nich verim, prosila som ho asi hodinu a nic. Velmi by som ho potrebovala, aby so mnou komunikoval.Mala som klud, sviecku a pekne som ho k sebe volala. Ja viem, ze mam byt trpezliva, no som momentalne v zlej situacii a potrebovala by som ho aby mi poradil. Daju sa urobit pri zavolani aj nejake chyby, pre ktore sa mi moj anjel neozve? Snad ma pocul, ze ho prosim aby sa mi ozval 😦

  • AJOOOJ RENATKA 😀

   SAMOZREJME, ZE TA TVOJ ANJELIK POCUL A ANO CHYBA JE, KED SA NIEKEDY SNAZIME O KONTAKT S NIMI AZ PRIVELA … TAKZE ZAPAL SI SVIECKU, PUSTI SI UKLUDNUJUCU HUDBICKU A PONOR SA SAMA DO SEBA – MEDITUJ A ODPOVEDE PRIDU SAME … POCUVAJ SVOJ VNUTORNY HLAS ON TI ODPOVIE 😀
   ZATIAL Pááá ANGIE 🙂

   • Greg, I’m so glad you commented. You make several valid points! It makes me think that I need to post a blog specific to the treatment of neihapotruc pain to include several different therapeutic classes.

 19. ahoj, angie. v poslednom case som mala pocit, ze ma stale prenasleduje myslienka na anjelov, ale nevenovala som tomu pozornot, pretoze moj zivot je teraz nejaky kadejaky a vsetko mi pada. vzdy, ked ma opat prenikla myslienka na anjela, som ju zavrhla,ale teraz to bolo tak silne, ze len co som rano rozlepila oci, sa mi podarilo vygooglit tvoju stranku a je riadne uzasna. Este ju nemam celu prebehnutu, ale to sa coskoro zmeni 🙂 Skusim teda s Hahaiasom komunikovat, dufam, ze sa mi to podari a ukaze mi cestu, ktorou sa mam vydat. Jednu vec sa ta chcem spytat, ze tie odpovede, ked dostanes, tak akym sposobom, ci len v mysli ti odpoveda, bo potom by som mala strach, ci som si nato odpovedala len ja. Ak zistim, ze je to fakt anjelik, co so mnou ma komunikovat? A dalsia vec, ezoterike sa nevenujem, ale laka ma to tam nesmierne. Parkrat som videla astralne tela mojich blizkych, ked spali a zobudili ma. Neviem,c i sa mam vydat cestou ezoteriky alebo ako sa to vola, bo na druhej strane mam z toho aj strach. Dalsia vec je, ze na private, v ktorm byvam su duchovia a clovek, ktory sa tym zaobera mi povedal, ze bud prisli za mnou,alebo som ich tam ja privolala…neviem,ci sa tymito vecami zaoberas, ale ak ano, pekne ta prosim o radu 🙂 dakujem a prajem len to najkrasnejsie v zivote 🙂

  • AJOOOJ MISA 😀 ,

   KEDZE SI TU NOVA, TAK TI TO ULAHCIM A SKOPIROVALA SOM TI MOJ CLANOK O KOMUNIKACII S ANJELMI (ABY SI HO NEMUSELA HLADAT):
   Ako komunikovať s Anjelmi …

   Na úvod Vás upozorňujem, že tento návod „Ako komunikovať s Anjelmi“ píšem z mojich vlastných skúseností. Nakoľko ju mám vrodenú, neviem presne odhadnúť, ako sa bude dariť Vám … Ja som si ju musela len zaktivovať … naučiť sa s ňou pracovať, kým som si sama uvedomila, že „Ja vlastne s nimi komunikujem“ … ubehol nejaký ten čas. No osobne si myslím, že som s nimi komunikovala oveľa skôr, len som si to neuvedomovala. A preto, ak Vám to hneď nepôjde, trpezlivo skúšajte ďalej, nevzdávajte sa … Žiaľ, ak Ste tento dar nedostali do vienka, môže Vám to trvať dlhšie ako mne. Takže ako nato:

   Zapáĺte si sviečku a aby Ste sa lepšie uvoľnili, môžete si pustiť tíško – len ako hudobný podmaz nejakú hudbičku. Zhlboka sa niekoľko krát nadýchnite a vydýchnite, tým sa Vám vyčistia myšlienky … teraz si v duchu hovorte napr.: „Volám Ťa zo svetla Archanjel Michaiel“ (poznámka: meno Archaniela či Anjela si volíte podľa Vašej potreby). Teraz sa opýtajte či prišiel zo 100% svetla. Odpoveď by mala znieť „Áno“. A teraz môžete klásť otázky … odpoveďou na ne je to, čo Vám prvé napadne … Keď sa Vám komunikácia darí, pokračujte a rozvíjajte si ju. A ak nie, pokúšajte sa o nadviazanie komunikácie ďalej, nie je to jednoduché, vyžaduje si to trpezlivosť, sústredenie a cvik … Držím Vám pästičky 😀
   MYSLIM, ZE MAS VLOHY NA EZOTERIKU, ALE ZACINAJ POZVOLNA, MAS CAS … A ANO AJ DUCHOVIA SU MOJA DOMENA, ALE TO JE NA DLHSIE, CI SI SI ICH DOVIEDLA SAMA ALEBO PRIVOLALA, TO BY SOM MUSELA VEDIET VIAC, AKO K TEBE PRICHADZAJU, OPIS MI TO PROSIM PODROBNEJSIE, TAK ZATIAL LEN TOLKO A PRAJEM TI KRASNY DNIK Pááá ANGIE 🙂

   • ahoj,angie. podlhsom case som sa tu opat zatulala 🙂 to s tymi duchmi..je to jednoznacne nieco zle, mala som pochybnosti,ale je to negativne. vkrada sa mi to do hlavy, ked spim a vytvara to moje sny. v jednom sne napr. som mala zhrnute uplne vsetko,coho som sa v zivote bala, co som nechcela,aby sa stalo, do najmensieho detailu,ze na niektore veci som medzicasom aj zabudla,len ten sen mi ih pripomenul…zobudila som sa nato, ze sa so mnou cela posteltrasie. vzdy,ked zaspavam, beha mi zvlastny mraz po celom tel,po celom tele, myslim aj koienky vlasov a tak. potom mam vzdy nejake sny,ako ma hadze nieco o zem,ako ma to drzi za nohu a niekde taha a zobudim sa v tej polohe,v ktoru si pamatam poslednu zo sna.viedla osm hriesny zivot a myslim,ze sa mi to hlavne preto deje. moze to byt,zeby Boh chcel,aby som sa obratila aked to neslo podobrom,tak skusa na mna toto a tym mi prejavuje svoje milosrdenstvo a dava mi druhu sancu..miestami mam pocit,ze zosaliem z toho.ale dufam,ze ked sa tam dnes vratim,ze bude vsetko fajn…a cosa komunikacie s anjelmi tyka…snazila som sa uz niekolkokrat,ale neviem, ci si odpovede len v hlave ja nerobim. pytala som sa ho,ze ako sa vola a napadlo ma meno efezal,alebo efezael..neviem teda fakt,ci moze byt anjel z takym menom.len vypravam sa zatial asi skor sama a oni ma pcuvaju,budem makat,aby to bol dialog casom :)) maj sa krasne a dik za spatnu vazbu 🙂

 20. ahoj Angie.Tak dnes som opat skusala komunikovat s mojim anjelikom, robila som tak ako si pisala, sviecka, hudba ticha, ciste myslienky, ale ja som skor upadala do spanku ako to co som chcela.Ak Ty nemas taky problem komunikovat s anjelmi,tak nemohla by si sa toho mojho opytat co robim zle:-)alebo mu povedz nech sa mi uz nejako ozve 🙂 Lebo ja ho teraz velmi potrebujem..krasny den prajem

  • AJOOOJ RENATKA 🙂 ,

   NAOZAJ TO CHCE LEN TRPEZLIVOST A STALY TRENING, DOPORUCUJEM TI ESTE ABY SI SI KUPILA KNIHY OD DOREEN VIRTUE – ANJELSKE CISLA + LIECENIE S ANJELMI, TAM SA DOZVIES VSETKO POTREBNE. ANJELI TI ODKAZUJU : “Menej je viac a Ty vieš, že sme pri Tebe, sme Tvoj vnútorný hlas, tak sa do nás len viac započúvaj”.

 21. Ahoj Angie, mas nadhernu stranku, je uzasne co robis a ze tymto davas uctu anjelom a vsetkym bozim bytostiam…chcem sa ta opytat, pokusam sa komunikovat s anjelmi,mam kyvadlo a cez to mi to ide, bolo mi povedane vraj som vteleny anjel…dnes som skusala sa spojit s archanielom michaelom, velmi silnu energiu som citila az mi trpli ruky ale neukazal sa mi ani ziadni ini anjeli…myslis ze ten cas este len pride? rada by som sa s nimi aj v podvedomi rozpravala….dokazala by si ma s nimi spojit? ukazu sa mi? dakujem :))) a prajem ti krasny den a nech ta ochranuju ti nasi anjelikovia…

  • AJOOOJ IVKA 🙂 ,

   MNOOO JE TO TAKTO, NIEKTO ICH LEN POCUJE, NIEKTO ICH LEN VIDI ALEBO LEN CITI A NIEKTO MA MOZNOST ICH AJ VIDIET, CI POCUT I VNIMAT … IDE LEN O TO AKO SI DUCHOVNE DOZRETA A CI TI ONI UMOZNIA TIETO SPOJENIA, NIE KAZDEMU JE DANE VSETKO … ALE PODLA TVOJHO POPISU SI NAOZAJ BOLA PREPOJENA NA MICHAELA Z TOHO BY SI SA MALA TESIT, JE JEDEN Z NAJSILNEJSICH A NAJCASTEJSIE SA OBJAVUJUCICH … KLUDNE POKRACUJ A TRENUJ A ZOSILNENIE VNIMANIA CI VIDENIA SA OBJAVI V PRAVY CAS … SI TOTIZ SAMA ANJELIKOM ALE V LUDSKEJ PODOBE JE TI PRIAM PREDURCENE, ABY SI TU POMAHALA LUDOM, TAK TA VITAM NA NASEJ CESTE POZNANIA … DOVZDELAVAJ SA POMOCOU DOREEN VIRTUE A JEJ NADHERNYCH KNIH CI KARIET ANJELSKYCH. A KEDYKOLVEK SA MOZES NA MNA OBRATIT, AK BUDES POTREBOVAT PORADIT 😀
   PRAJEM TI KRASNE DNICKY A DAKUJEM I JA ZA TVOJE NADHERNE PRIANIA cmuk Pááá ANGIE 🙂

  • AJOOOJ DOMINIKA 😀 ,

   JEEEJ TO SOM RADA, VRELO TA TU KEDYKOLVEK PRIVITAM, VELMI MA TESI, KED SA MOJA PRACA PACI, DAKUJEM VELMI PEKNE ZA POCHVALU 🙂
   PRAJEM TI KRASNY DNIK Pááá ANGIE 😀

 22. Ahoj angie72, mne knihy a karty Doreen Virtue veľmi pomohli v životnej kríze. Len som na chvíľu mrkla na túto stránku, je tu toho spústa, tak dúfam, že to prelúskam. Ale myslím, že mnoho z týchto vecí poznám k jej kníh ale budem rada, keď sa k nim dostanem opäť prostredníctvom tejto stránky.

  • AJOOOJ SERENA 🙂 ,

   ANO JE TU VELA INFO OD PhD. DOREEN VIRTUE, ALE I OD INYCH AUTOROV I NEAUTOROV, CI OSOBNE SKUSENOSTI … 🙂

 23. no to som necakala uz som si myslela ze som v tom sama :))
  super webka :))
  takze som aniel … 🙂 mi vyslo z toho testu a co vy?:D

 24. mam 43 rokov,farbim si vlasi, nadvahu, dobre srdce, a neviem povedat nie. som v znameny zeme a mojim anielom je uriel. mylujem pomáhat ludom, lahko sa učim, fajčim, mylujem anielov,viem že som prevteleny aniel.mam aj keltské korene.viem že na zemi mám svoje poslanie,moj 6 zmysel my hovory že klamem.neyáleži mi čo ludia o mne hovoria.mylujem slnko,mylujem nážho pana a prosym ho aby som sa mohla vratyť speť do neba.

 25. možno ti grmatika nič nehovory.ale kto si že kritizuješ,si povyšenecká arobyš všetko preto aby ta obdivovali…..

  • AJOJTE KOCKY … ANABELLLKA 2000 I MIAMA175 🙂

   ALE NO KOCKY … PEKNE STE SI SKOCILI DO VLASKOV … NIEKTO GRAMATIKU OVLADA A NIEKTO NIE, ALE CO JE DOLEZITE TENTO BLOG JE SKOR O DUCHOVNE AKO O GRAMATIKE OBE SI VAS VAZIM, TAK SA PROSIM NEURAZAJTE, cmuk 😀

   S úctou ANGIE 🙂
   ————-
   Mgr. Janka Angel Payer – ANGEL´S
   http://www.anjeli-liecenie-vestenie.sk/

 26. Ahoj Angie 🙂 mám ešte len 13, ale anjeli ma fascinujú… verím v nich, viem o nich už dosť dlho. Vlastne odkedy mi o nich rozprávala mama. Veľakrát sa mi už stalo, že som spadla na hlavu, hlavne z bicykla alebo z poschodovej postele. Ja som sa však postavila akoby sa nič nestalo :D. A vždy som od mamy počula:,, Máš veľmi dobrého strážneho anjela.” Vtedy som to vôbec nechápala, teraz už hej :). Niekedy vidím alebo tuším, čo sa stane o chvíľu alebo o pár dní. V škole, alebo kdekoľvek inde, som vždy mala a mám pocit, že tam nepatrím, nezapadám. Je normálne, že aj v takomto veku mám pocit, že mám nejaké poslanie na tomto svete? Ďakujem Ti, že máš takú krásnu stránku, ktorú som iba náhodou objavila na internete, keď som hľadala niečo o anjeloch 🙂 Zaujímavé je, že si ani neuvedomím, že vôbec hľadám niečo o anjeloch, a zbadám sa, až keď niečo nájdem 😀

 27. Cafte. No neviem kto tuto stransku pise ale vidim ze vie toho vela… No takze kedze mna strazia 6ti Cherubini tak potom to znamena ze aj ja som Cherubin? Alebo ze som vyspela dusa? Pls.. ak to vies napis aj na mail. dik.

  • AJOOOJ JALKINE 🙂

   TAKZE AKO SI DOSLA K TOMU ZE SI CHERUBIN ALEBO VYSPELA DUSA … ???
   RADA SA TI BUDEM VENOVAT, NO DOLEZITE JE SI U MNA ZAJEDNAT TERMIN, NAKOLKO SOM VELMI PRACOVNE ZANEPRAZDNENA A HLAVNE TERAZ MA SKOR ZASTIHNES NA MOJEJ NOVEJ WEBOVEJ STRANKE …
   ZATIAL Pááá
   S úctou ANGIE 🙂
   ————-
   Mgr. Janka Angel Payer – ANGEL´S … +421 903 428 052
   http://www.anjeli-liecenie-vestenie.sk/

  • Tamara: to mas jedno kolko ich je… Myslim si ze je absolutne jedno kto pri tebe stoji.. Ja som sa rozpravala s jednou Reiki tetou ktora sa rozprava s anjelmi a povedala mi ze pri mne stoja Cherubini a ze si ich mam volat nech chcem hocico a ze oni uz zavolaju podla danej situacie niekoho kto sa stara o to co ja chcem… nejakych inych anjelov.. A inak oni ti razne pomozu a komunikuju len aby ti upravili vedomie pokial si neni na tej ceste akej mas byt..teda pomahaju stale a zevraj to co od nich budes chciet si musis aj niecim zasluzit…
   haha 😀 toto ti nebude asi na nic len ked tu niko neodpisuje 😀 😀 😀 😀 To je jedno.. 😀 Aspon sa vykecam 😀
   Inak kolko uz meditujes? A ako si sa k tomu dostala?

   • HA HA HA JALKINE … ASI SI VESELA KOPA hmmm … ???
    TAKZE TAKTO … TENTO BLOG TROCHU ZANEDBAVAM … PRIZNAVAM, NAKOLKO MAM PRIVELA PRACOVNYCH STRETNUTI, POPRI TOM SA STARAM O MOJ E-SHOP NA MOJEJ NOVEJ WEB STRANKE: http://www.anjeli-liecenie-vestenie.sk/
    A ESTE PRACUJEM PRE EZO TV … TAKZE NESTIHAM … DEN MA LEN 24 HODIN S TYM JA NIC NENAROBIM …
    AK MATE ZAUJEM O MOJE SLUZBY, JE NUTNE SI TELEFONICKY SO MNOU DOHODNUT TERMIN A POTOM SA BUDEM VENOVAT LEN A LEN VAM . TAKZE IRONIA TU NAOZAJ NIE JE NA MIESTE … OKI DUFAM, ZE SME SI ROZUMELI CICUSKY …

    S úctou ANGIE 🙂
    ————-
    Mgr. Janka Angel Payer – ANGEL´S … +421 903 428 052
    http://www.anjeli-liecenie-vestenie.sk/

  • AJOOOJ TAMARA 🙂

   HARACHEL PATRI K RODU ARCHANJELOV “Archanieli

   „Archanieli sú Boží poslovia, ktorí prichádzajú k ľudom so správami a príkazmi tak, ako to urobil Gabriel, keď sa zjavil Panne Márii a keď Mohamedovi nadiktoval Korán. Najčastejšie vidíme týchto anjelov, anjeli strážni zostávajú neviditeľnými. Tiež konajú v náš prospech a snažia sa o odpustenie našich hriechov. Typickým príkladom je Panna Mária, ktorá sa po nanebovzatí stala archanielom. Najznámejšími z tohto zboru sú Michael, Rafael, Gabriel a Uriel.“

   8. „ROD: ARCHANIELOV – Knieža Archaniel Michael, planéta Merkúr. CHARAKTERISTIKA RODU: Pravda, Prísnosť a pravda, Sláva, Tvorenie a život.“

   S úctou ANGIE 🙂
   ————-
   Mgr. Janka Angel Payer – ANGEL´S … +421 903 428 052
   http://www.anjeli-liecenie-vestenie.sk/

 28. Ahoj som velmi rada ze som nasla tuto stranku .. velmi mi pomohla dakujem ..hmm chcela vy som sa opytat je tazke skomunikovat sa s anjelom ? a moze sa stat ze neake komunikovanie sa moze obratit proti mne akoze ze to zacne mat na to nake zvlastne ucinky atd ..

 29. Ahoj som velmi rada ze som nasla tuto stranku .. velmi mi pomohla dakujem ..hmm chcela vy som sa opytat je tazke skomunikovat sa s anjelom ? a moze sa stat ze neake komunikovanie sa moze obratit proti mne akoze ze to zacne mat na to nake zvlastne ucinky atd ..

 30. Ahoooj je to nádherná stránka,zaujímavé čítanie,presne týmto si prechádzam aj ja,anjeliky existujú a ja som ich aj videla.Len nerozumiem ako s nimi komunikovat,aby mi dali odpovede na moje otázky.Dakujem za radu.Prajem pekný dník a všetko dobré v živote.

  • AJOOOJ MILA michaela 😀

   TAKZE NA KOMUNIKACIU S ANJELOM JE NUTNA TRPEZLIVOST A SUSTREDENOST, NIE JE TO TAK JEDNODUCHE … SKRATENU VERZIU AKO NA TO NAJDETE VYSSIE POD NAZVOM “07.01.2010 Ako komunikovať s Anjelmi …” 🙂

   S úctou ANGIE
   ————-
   Mgr. Janka Angel Payer – ANGEL´S … +421 903 428 052
   http://www.anjeli-liecenie-vestenie.sk/

   • Pierre Lambert,I do agree with you.Il y a la règle, les dictionnaires, l’usage, les &lapno;&ubsp;particularités&nbsq;» (que vous soulignez).Au final, l’évolution des langues est très incertaine et chaotique, et bien présomptueux est celui qui prétend la contrôler.

 31. Dakujem velmi pekne za odpoved,stretávam velmi vela ludí čo robia s anjelmi len neviem komu mám verit,môj zdravotný stav nie je najlepší a dozvedela som sa,že sú na mna napojený dvaja ludia je to muž a žena.Neviem či je to naozaj možné,alebo len niekto chce zarobit.mám viac negatívnych myšlienok a som bez energii.Ako si mám pomôct.DAKUJEM

  • MILA MICHAELA,

   TAKZE NAOZAJ MUSIS BYT OSTRAZITA, LEBO JE VELA PSEUDO-LIECITELOV KTORYCH ZAUJIMAJU LEN PENIAZE … NEMAJU ZIVNOST ANI OPRAVNENIE, ALE CENY MAJU AKO SMEROVE CISLA A OBOHACUJU SA NA UKOR LUDSKEHO NESTASTIA …
   MNOOO DOLEZITE JE SI NAJST ERUDOVANEHO ANJELSKEHO TERAPEUTA KTOREHO POTOM OSLOVIS … ALE TIETO SLUZBY SU PLATENE, NIE SU ZADARMO, LEN ASPON VIES, ZE ZAPLATIS KVALIFIKOVANEMU TERAPEUTOVI.

   S úctou ANGIE 🙂
   ————-
   Mgr. Janka Angel Payer – ANGEL´S … +421 903 428 052
   http://www.anjeli-liecenie-vestenie.sk/

 32. Dakujem Vám velmi pekne,velmi si vážim Vašeho času.Nechám tomu volný pribeh,ved koho mám stretnút toho naozaj aj stretnem.Čas mi ukáže koho oslovit,alebo kto osloví mna…xixixi.Prajem Vám velmi vela,zdravíčka,štastíčka a rodinnej pohodičky.Viete dejú sa čudné veci a ku mne chodia ludia po radu a pomoc pri ich trápení,vždy im rada pomôžem a poradím.Je to dobrý pocit ked sú potom štastný a spokojný.Len sebe mám problém pomôct,ale verím že to dokážem.A aj môjmu synčekovi vždy pomôžem ked ho niečo bolí,on už vie ako…sám si to pýta,aby som mu to urobila….a bolest je preč.Som s pozdravom.Mám velmi rada ludí a oni mna.

  • AJOOOJ MILA MICHAELA 🙂

   DAKUJEM VELMI PEKNE ZA KRASNE PISMENKA A VELMI SA TESIM, ZE STE DALSIM POZENSKYM ANJELIKOM 😀
   AK BUDETE POTREBOVAT POMOCT, MOZETE SA NA MNA KEDY KOLVEK OBRATIT, STACI SA LEN TELEFONICKY OBJEDNAT A DOHODNEME SI TERMIN…

   S úctou ANGIE 🙂
   ————-
   Mgr. Janka Angel Payer – ANGEL´S … +421 903 428 052
   http://www.anjeli-liecenie-vestenie.sk/

 33. Milá Angie.
  S úctou som si prečítala túto stránku a chcela by som sa podeliť o príbeh, ktorý sa mi stal, hoci ich bolo v mojom živote viac a som presvedčená, že v každom jednom “orodoval” v tej chvíli môj strážny a vzácny anjel. Ako šoférka, s viac ako 20-ročnou praxou, som aj vtedy sedela za volantom a išla som domov, ktoré je vzdialené od istého mesta 33km. Naše auto je po motorovej stránke vždy ako hodinky, ale malo elektrickú poruchu. Často sa stávalo keď som s ním zastala a vypla som motor, že sa spustili všetky štyri okná, preto som pri nejakých vybavovačkách radšej vždy odpojila baterku pri zaparkovaní, aby som nenavnadila “zlodejov áut”. Musím podotknúť, že počas jazdy sa táto elektrická závada nikdy nevyskytovala. Počas šoférovania som náchylná na prievan, keď si okno počas jazdy otvorím, preto si nato dávam pozor. Ale vtedy mi v kabíne auta bolo akosi dusnejšie a v polovici cesty ma prinútilo okno na strane šoféra stiahnuť oveľa viac, ako to bolo mojim zvykom. Na moje prekvapenie prestal elektronický gombík fungovať a okno sa spustilo celkom na doraz. Snažila som sa ho vytiahnuť gombíkom späť, ale to akoby celkom vypovedalo službu. Zastala som teda na najbližšej krajnici a ešte niekoľko krát som sa pokúšala s tým niečo urobiť. Vypla som motor, opäť ho naštartovala, na elektronický gombík som tlačila, ako sa len dalo, no beznádejne. Do miesta bydliska bolo ešte 15 km. “Čo teraz?” Ozývalo sa vo mne ako ozvena. Napadol ma môj anjel strážny. Prosila som ho v duchu od srdca, nech mi pomôže, nech učiní zázrak, veď má tú moc. Napriek tomu sa nič nestalo. Okno bolo aj naďalej medzi dverami zaseknuté a mne neostávalo nič iné, ako znova naštartovať a pohnúť sa ďalej a vo veľkom prievane, ktorý som si jasne uvedomovala, keď sa pohnem ďalej. Ukrivdená, som si dávala otázku počas “prievanovej” jazdy, prečo mi teda nepomohol môj anjel strážny, keď som ho tak vrúcne prosila o pomoc. Po niekoľkých metroch ma napadlo, že v kabíne aspoň naplno zatopím, aby sa miešal horúci vzduch so studeným ktorý, okolo mňa v tej chvíli, ako som vyrazila o sto šesť koloval. Už som sa videla, ako ma na druhý deň budú bolieť oči, alebo uši či pol tváre od prudkého prievanu. Len čo som prišla domov, hneď som synovi povedala, čo sa mi počas jazdy udialo. Uvoľnila som mu miesto za volantom a nemala som slov nato, keď stlačil elektronický gombík a “zahlobené” okno medzi dverami o niekoľko sekúnd povolilo a elektronickým systémom sa uzavrelo. Pocítila som na anjela v tom okamihu ešte väčšiu krivdu. “Kde bol vtedy keď som ja potrebovala pomoc?” Odpoveď som dostala na druhý deň, keď som z divokého prievanu nepocítila najmenšiu odozvu. Neboleli ma hlava, pol tváre, nemala som začervenané oči ani pichanie v ušiach od boleti, bola som viac než OK. Každý sa tomu divil. Zrazu som si v tej chvíli uvedomila, že pointa ochrany nebola predsa v “uviaznutom” okne, ktoré som potrebovala zázračne za jeho pomoci vytiahnuť späť. Dôkazom toho, že pri mne počas tejto jazdy stál, mi dokázal tým, že v zdraví som načala ďalší deň. Ktovie, ako clonil prievanu, aby mi neublížil. Možno mi vlastnými rukami kryl tvár, alebo vložil svoje vzácne krídlo do otvoreného okna… Naozaj neviem. Teraz sa usmievam, pri týchto záverečných slovách, ale na druhý deň v duchu som sa mu ospravedlnila zato, že som o ňom tak veľmi pochybovala…Teda môj strážny anjelik – Vasariáš, je totiž viac než úžasný.

  Prajem všetkým ľuďom s ich anjelmi strážnymi tie najkrašie skúsenosti, lebo oni sú naozaj s nami.

  Monika

 34. Ahoj Angie. Ja verím v anjelov a poslednú dobu mám pocit že ho cítim. Mám divné sny a strašne túžim ho vidieť dotknúť sa ho a byť s ním. Ako by som ho potrebovala cítim sa sama a je to akoby my niekto zobral časť tela. Neviem či je to normálne a dúfam že mi nešibe. Ale ja ho potrebujem. Je možné aby anjel nadobudol ľudskú podobu??? prosím ťa poraď mi :-/ … veľmi ťa prosím odpíš mi

 35. ahoj mila angie 🙂 potrebujem sa ta spytat pre mna najdolezitejsiu vec ktora ma trapi a to ze ci moze mat anjel s clovekom vztah myslim partnersky a cimoze byt clovek chcem to vediet a plss odpis mi dik a fakt pls odpis 🙂

 36. Drahá Angie. Táto stránka je neskutočná!! 🙂 Som naozaj šťastná, že som ju objavila. Mám na teba pár otázok. Nedávno som čítala na jednom webe o anjeloch, že je možné, že sa anjel zamiluje do ľudskej bytosti . Je to pravda ? A tiež sa tam písalo, že ak sa to stane tak anjel padne. Vlastne sa z neho stane padlí anjel. A tiež sa tam písalo, že sa môže anjel vteliť do ľudskej bytosti. Ako potom zistím, že je to môj anjel ? Dá sa to nejako zistiť ? Dúfam, že mi odpíšeš. Naozaj potrebujem tvoju pomoc. Som v tom nová a som úplne zmätená. Veľmi ťa prosím pomôž mi :)) Ďakujem Ang :))

 37. Vitajte na Sunny Krista fondu pôžičiek, budeme rozdávať pôžičky všetkých druhov. ak
  Ste v núdzi naliehavo úveru láskavo kontaktujte nás teraz pre váš úver s
  okamžité schválenie len 2% úrokovou sadzbou.
  PRIHLÁŠKA
  NAME ………..
  COUNTRY ……..
  SEX ……………..
  SUMA ……..
  ČÍSLO ………
  ADRESA ……..
  DĹŽKA …….
  ÚČEL ……..
  E-mail: sunnychristloanfund@gmail.com
  Priama linka: +919654986437

 38. Vitajte na Peace Maker fondu pôžičiek, budeme rozdávať pôžičky všetkých druhov. ak
  Ste v núdzi naliehavo úveru láskavo kontaktujte nás teraz pre váš úver s
  okamžité schválenie len 2% úrokovou sadzbou.
  PRIHLÁŠKA
  NAME ………..
  COUNTRY ……..
  SUMA ……..
  ČÍSLO ………
  SEX ………………
  ADRESA ……..
  DĹŽKA …….
  ÚČEL ……..
  EMAIL; peacemaker1tloanfund@gmail.com
  regard

 39. Dobrý deň, Hľadáte podnikateľský úver, osobné pôžičky, úveru na bývanie,
  atď ..? V súčasnej dobe ponúkame osobný a podnikateľský úver pre akýkoľvek
  záujem o individuálne na 2% úrokovou sadzbou 1-30 roky.
  meno:
  Dátum narodenia:
  pohlavie:
  Rodinný stav:
  adresa:
  mesto:
  Krajina:
  telefón:
  Výška úveru:
  Doba trvania úveru:
  Čistý mesačný príjem.
  Kontaktujte nás: creditsolutionhome@outlook.com

  • Oh Susan, you are such a blessing to us all! Girl kitty is so sweet, and Jack so full of wonder! I love your wonderful daily walk to the beach, listening to the waves, smelling the salt air, finding heart shaped rocks. Can’t wait to see what you create with all the goodies you got on the mainland! Oh, so many movies, so little time!Hugs to you, Joe and Kitties, and to the rest of your family!Blessings and Happy Thnavsgiking,Jeannie

 40. Ahoj všetci, ja som pani Ester Jones, Som certifikovaný úver veriteľ, ktorý ponúka pôžičky ľuďom, ktorí sú v núdzi úverov, tu sú niektoré otázka: Ste v núdzi úveru akéhokoľvek účelu?, Chcete platiť svoje účty?, Ste vo finančný problém:, Potrebujete finančné riešenia?. Tu je riešenie pre všetky vaše finančné problémy. Dávam z úverov pre projekt, podnikania, daní, účty, a tak mnoho ďalších dôvodov, naše pôžičky sú jednoduché, lacné a kurča. budeme rozdávať pôžičky na len 2% sadzbou. Kontaktujte nás ešte dnes pre túto pôžičku si prajete, sme schopní zabezpečiť akýkoľvek úver vám vyhovovalo váš rozpočet na nízkou úrokovou sadzbou vo výške 2%. kontaktujte nás prostredníctvom nášho e-mailovú adresu, na, estherjones.lenders@gmail.com

 41. dobrý deň
  Dal som k dispozícii nejaké konkrétne vážne, úprimná schopná splácať pôžičky od 5000 do 50.000.000 € výnimočnú rýchlosť o 2% ročne po dobu od 1 do 30 rokov.
  Ďalšie informácie:
  Kontaktný e-mail: pretportous@gmail.com

  • Thank you for the reference, I’ll get this. There is a lot pollution during the great leap forward, according to what I learnt in my history class. But since the open up, the environment pollution di#nd&8217;t been paid as much attention as the the cyber pollution, which is definitely a negligent of my government. It has also result the serious cancer village issue in the rural place.

 42. Ponúka pôžičky peňazí od 1500 € do € 10.000.000 aby niekto schopný splácať mi s 2% úrokovou sadzbou – úver financovanie – úver nehnuteľností – auto úver – dlhu konsolidáciu – splatenie úveru – úver osobné – predaj – pripravené študentov ste označený alebo zakázať bankovníctva. Ak ste naozaj v núdzi, prosím, napíšte mi pre viac informácií. Prosím, kontaktujte ma mailom: pretportous@gmail.com.
  so srdečným pozdravom. Vážne žiadna refrén.

 43. Sme kresťanská organizácia, ktorá vznikla na pomoc ľuďom v potrebách
  Pomáha, ako je napríklad finančná help.So Ak sa chystáte cez finančné
  ťažkosti alebo ste v každom finančnom chaose, a budete potrebovať finančné prostriedky
  založiť svoj vlastný podnik, Hľadáte pre finančnú pomoc
  akéhokoľvek druhu? Sme súkromná pôžička firma, ktorá poskytuje všetky druhy
  úvery / financovanie pre všetkých, ktorí túžia po finančnú pomoc. alebo ste
  zisťujú, že je ťažké získať kapitál úver od miestnej banky, na biblie
  hovorí: “” Luke 11:10 Každý, kto prosí, dostane; ten, kto hľadá, nájde; a
  kto klope, bude otvorené dvere “, takže nenechajte sa tieto
  príležitosť prejsť sa, pretože Ježiš je rovnaký včera, dnes i
  navždy more.Please nich je pre vážne zmýšľajúcich a Boha báť
  Ľudia, bude tu na pomoc tým, ktorí sú v núdzi pomôcť ..

  Email JACKSONLIZZYLOANEMPOWERMENT@GMAIL.COM.

  ÚVER PRIHLÁŠKA

  Meno žiadateľa:…………….
  Krajina:………………….
  ……….
  Povolanie: ………………………
  Sex: …………………………………
  Účel úveru: ………………..
  Vek:………………………………..
  Telefón: …………………………….
  Suma potrebná: ……………….
  Pôžička Trvanie: …………………
  Mesačný príjem:……………..

 44. Dobrý deň, drahý uchádzač o úvery,

  Som súkromný, spoľahlivý a dôveryhodný veriteľ; Poskytujem pôžičky spoločnostiam a jednotlivcom za nízku a cenovo dostupnú úrokovú sadzbu vo výške 3%.

  Hľadáte podnikateľský úver, osobnú pôžičku, úver na bývanie, pôžičku na auto, študentskú pôžičku, pôžičku na konsolidáciu dlhu, nezabezpečený úver a rizikový kapitál?

  Ak vám bol zamietnutý úver bankou alebo finančnou inštitúciou Z jedného alebo viacerých dôvodov. Nachádzate sa na správnom mieste pre vašu pôžičku Solutions, poskytujeme pôžičky v rozmedzí od 2 000 do 100 000 000 dolárov v rámci 1 roka až 20 rokov trvania splátkového obdobia, do ktorejkoľvek časti sveta Email: mg539928@gmail.com
  Kontakt: Zelený Robert Michael

 45. Info Cash Craft Spoločnosť / Južná Afrika \ Spojené štáty americké \ Londýn, Spojené kráľovstvo \ Austrália \ Asia Worldwide.Registration Date: 08/02/1987 Registračné číslo NCR NCRCP2277 Právne registračné číslo: 2001/016204/23 Bez ohľadu na to, úverová história * úver pre klientov na čiernu a nekvalifikovanú zmluvu úvery od 20.000 dolárov – 500 miliónov úveru 1 milión dolárov – 100 miliónov amerických dolárov Trvanie od 1 do 30 rokov. Zainteresovaná osoba by nás kontaktovala nasledujúce informácie. Generálny riaditeľ: pán Thomas Anderson

  E-mail: info.cashcraft84@gmail.com

  Správa podpisov Informácie Cash Company.

 46. Nemôžem skrývať toto skvelé svedectvo, ktoré sa odohráva v mojom živote, budem milovať každého, aby vedel a bol účastníkom, preto som ho chcel zdieľať s celým svetom tým, že by som inzeroval túto reklamu, som pani Mellisa Hammer ová meno, žijem v Tennessee Spojené štáty, chcem poďakovať pani Mellisovej za jej láskavosť k rodinnému životu, nikdy som nevedel, že stále existuje úprimný a dôveryhodný veriteľ ako na internete a na zemi. Len niekoľko dní som hľadal pôžičku vo výške 95 000 dolárov, pretože som vyčerpal peniaze na kŕmenie, školné, moja práca bola skutočne vyradená z kapitálu a mojich nájomcov. Bol som scammed asi $ 45,000.00 dolárov a som sa rozhodol nezahŕňa moju seba v takejto činnosti znova. Ale priatelka z mojej prezentácie mierovej spoločnosti z dôvodu môjho vzhľadu a činov a tiež sa sťažujem jej. A ja som jej povedala, že už ma žiadnu úverovú dohodu nezaujíma, ale povedala mi, že stále existuje úprimná veriteľka, s ktorou mi odporučila a dala mi podrobnosti tejto ženy, ktorá sa volá pani Kristinová, povedala mi, nech ma skúšobný proces a som dnes veľmi šťastný a šťastný, získal som úverovú sumu vo výške 95.000 dolárov touto skvelou firmou Volal pani Kristina Kreditná spoločnosť. Ak potrebujete skutočnú, úvernú, trvalú a skutočne dobrú veriteľku alebo finančnú pomoc a tiež môžete byť spoľahliví a dôveryhodní, schopní splátiť včas finančné prostriedky, radi Vám pošleme kontakt na e-mail na adrese: kredit_kristina@outlook.com A nebudete mať podvody na internete , Môj krásny manžel pozdvihne svoje pozdravy, aj keď nie pre teba, nemôžem predstaviť, ako by mal byť život pre moju rodinu dnes. Prosím, prosím, všetci na zemi, aby mi pomohli poďakovať pani Kristine a jej manažérovi pánovi Lawsonovi a budem vždy zdieľať túto veľkú prekvapenie a svedectvo, ktoré sa stalo každodenne v mojom živote.

 47. Môj úver na auto v hodnote 23 000 eur bol práve vložený na môj účet, veľmi pekne ďakujem spoločnosti LAPO MICRO FINANCE. Budem hovoriť o vašich službách s ľuďmi v mojom okolí, ktorí potrebujú pôžičku alebo finančnú pomoc, pretože na mňa urobila dojem vaša rýchla odpoveď. hej, chlapci, ak potrebujete pôžičku, neváhajte kontaktovať zákonného veriteľa so 100% zárukou: e-mail: lapofunding960@gmail.com

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s